banner417
banner425
21 Haziran 2014 Cumartesi 12:32
987 Okunma
 Pamuklu Köyü Sanat Yapıları İhalesi
banner416

1- İdarenin

a-)Adresi                                            : Köylere Hizmet  Götürme Birliği         Hükümet Konağı 6.Kat  

                                                             Ermenek/KARAMAN

b-)Telefon ve Faks numarası              :Tel- Fax : 0 338 716 23 21

c-)Elektronik Posta Adresi (Varsa)     :

 

2-İhale Konusu Yapım İşinin Adı      : Ermenek İlçesi Pamuklu Köyü Sanat Yapıları Yapım İşi

a-)Niteliği, Türü ve Miktarı                :  Projesindeki İşler

b-)Yapılacağı Yer (Teslim Yeri)        :  Pamuklu Köyü

c-)İşe Başlama Tarihi                         :Sözleşme yapıldıktan sonra yer teslimi yapılarak işe  başlanacaktır.

d-)İşin Süresi                                     :Yer Tesliminden itibaren 90 (Doksan) Takvim günüdür.

 

3-İhalenin

a-)Yapılacağı Yer                                 :Ermenek Kaymakamlığı ve Birlik Başkanlığı (Kaymakam Toplantı  Salonu) Hükümet Konağı 5.Kat  Ermenek /Karaman

b-)Tarihi ve Saati                                 : 25/06/2014 Çarşamba  Gün ve Saat : 14.00

c-)İhalenin Şekli                                   : Açık İhale Usulü

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler:

4-1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a-) Tebligat için adres beyanı; ayrıca varsa irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik  posta adresi 

b-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

            1-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

            2-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin Yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

d-) Birlik İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde   sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

e-)Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Birim Fiyat Teklif Mektubu)  

f-) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

g-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile   noter tasdikli imza beyannamesi.

h-) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı

      beyannamesi

ı-) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin ortaklık hisse beyannamesi,

i-) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

j-) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartnamenin 7. maddesinin (b), (c), (d), ( i ) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

k-) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

a-) İş deneyim belgeleri: : İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı teklif bedelinin en az % 50  oranında   idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili deneyimini gösteren   tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

b-) Bu ihalede, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (A) Altyapı İşler Başlığının 1,2, 3, 4. ve 9.  Grup   işlerinde sayılan işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

c-)İnşaat,Elektrik Mühendisleri ve mimarlar gerçek kişi sıfatıyla iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle  ihaleye katılabilirler. 

d) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin /mezuniyet belgesinin , aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, iş deneyim belgesi /mezuniyet belgesi sahibi gerçek kişinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olduğuna dair ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge .


5- )Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6-) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7-) Ermenek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı 6.Kat ERMENEK/KARAMAN adresinde görülebilir ve Ermenek Ziraat Bankası TR310001000176339007005001 nolu  hesaba 500,00 TL dosya ücreti yatırılıp makbuzunun idareye ibraz edilmesi  karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-)Teklifler ihale tarihinde saat 13.45’e kadar Köylere Hizmet Götürme Birlik  Başkanlığı  Ermenek Hükümet Konağı 6.Kat  Ermenek /Karaman adresine verilir.Bu saatten sonra İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9-)İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat teklifi üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden  Sözleşme  imzalanacaktır.

10-) İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45(kırkbeş)  takvim günü  olmalıdır.

12-) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Son Güncelleme: 23.06.2014 02:54
Yorumlar

banner433

banner315

banner432

banner411

banner337

banner428

banner296

banner426