banner417
banner425
03 Ağustos 2015 Pazartesi 11:35
3838 Okunma
TÜRKİYE'DE BİR İLK “OSMANLICA RAP“
banner416
Ka­ra­man'da rap ala­nın­da bir ilke imza atıl­dı. 22 ya­şın­da ki Veli Lale, okul­lar­da Os­man­lı­ca'nın okul­lar­da zo­run­lu ders ola­rak gös­te­ril­me­sin­den esin­le­ne­rek ''Os­man­lı­ca Rap'' yaptı. Tür­ki­ye bir ilk olan ''Os­man­lı­ca Rap'' din­le­yi­ci­le­rin­de büyük bir merak uyan­dır­dı. İlk rap mü­zi­ği 10 ya­şın­da din­le­me­ye baş­la­yan Lale, 8 yıl so­nun­da rap yaz­ma­ya baş­la­dı. İlk kay­dı­nı 2011 yı­lın­da yap­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Veli Lale ''Ben rap mü­zi­ği ilk 10 ya­şım­da din­le­dim ve 15 ya­şı­ma kadar ara­lık­sız rap mü­zi­ği din­le­dim. 18 ya­şın­da ken­dim yaz­ma­ya baş­la­dım. 18 ya­şın­dan son­ra­da kendi rap mü­zik­le­ri­mi kayıt yap­ma­ya baş­la­dım. İlk kay­dı­mı da 2011 yı­lın­da ger­çek­leş­tir­dim. Bu gün­den sonra fark­lı bir ara­yış içine gir­dim. Bir gün haber din­ler­ken artık Os­man­lı­ca'nın okul­lar­da zo­run­lu ders ha­li­ne ge­le­ce­ği­ni duy­dum. Benim de bu ka­fa­ma ta­kıl­dı. Acaba bende böyle bir rap yap­sam ne olur diye dü­şün­düm. Ka­ra­man­lı olmak Dünya da ya­pıl­ma­mış olan şeyi yap­mak­tır. Bu an­la­yış­la yola çı­ka­rak Os­man­lı­ca rap'ı yaz­dım ve söy­le­dim. Daha sonra in­ter­net si­te­si­ne koy­dum. İzlen­me­ler de gün geç­tik­çe arttı. Çok gü­zel­de tep­ki­ler aldım.'' dedi. 
‘'OS­MAN­LI­CA RAP'IN YA­YIL­MA­SI­NI ÇOK İSTİYORUM''
Veli Lale Os­man­lı­ca Rap'ın tüm Tür­ki­ye'de yay­gın­laş­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­re­rek ''Rap yap­ma­ya kendi evim­de devam edi­yo­rum. Daha sonra in­ter­net üze­rin­de ya­yın­lı­yo­rum. Yavaş yavaş yük­sel­me­ye baş­la­dım. Bun­dan sonra daha ça­lı­şıp yük­se­le­ce­ğim. Ya­rış­ma­la­ra ka­tı­la­ca­ğım. Os­man­lı­ca'yı her yerde söy­le­mek­ten gurur du­ya­ca­ğım. Çünkü ben Os­man­lı­ca'nın ve Os­man­lı­ca Rap'ın ya­yıl­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Ge­nel­de rap de­nin­ce akla kü­für­lü söz­ler ge­li­yor ama ben bu al­gı­yı yık­mak is­ti­yo­rum. Rap'ı ser­se­ri mü­zi­ği al­gı­sın­dan kur­tar­mak is­ti­yo­rum. Çok ya­kın­da da Os­man­lı­ca Rap al­bü­mü yap­ma­yı plan­lı­yo­rum. Bu par­çam bir baş­lan­gıç­tı. Ke­li­me­le­ri tek tek araş­tır­dım. Sonra ka­fi­ye­li bir şe­kil­de ka­le­me aldım. Türk­çe an­lam­la­rı ile de bü­tün­leş­ti­re­rek bir anlam bü­tün­lü­ğü oluş­tur­dum. Bun­dan sonra Os­man­lı­ca rap mü­zik­le­ri ya­pa­rak albüm ha­li­ne ge­ti­re­ce­ğim.'' dedi. 
22 ya­şın­da ki Veli Lale Os­man­lı Rap mü­zi­ği­ne Ka­ra­man Gün­dem Ga­ze­te­si­nin gös­ter­di­ği il­gi­den do­la­yı te­şek­kür etti.
Necati ERMİŞ
Son Güncelleme: 03.08.2015 14:14
Yorumlar

banner433

banner315

banner432

banner411

banner337

banner428

banner296

banner426