1071 Sözleşmeli Gençlik Çalışanı ilanında Karaman için ayrılan kontenjan 1. Grup için 1, 2. Grup için 2, 3. Grup için 1 ve 5.  Grup için 3 şeklinde dağılım göstermiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 Sözleşmeli Gençlik Çalışanı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

29 Aralık 2023 tarihinde başlayan başvurular 08 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 17.00 itibariyle sona erecek olup adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecekler.

Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecek olup adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.

Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı gruplardan sadece bir grup ve bir il için başvuru yapabilecekler. Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen gruplar arasında kendilerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumlu olmakla birlikte yanlış gruba başvuruda bulunan adayların başvuruları iptal edilecektir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1071 SÖZLEŞMELİ GENÇLİK ÇALIŞANI BAŞVURULAR ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

c) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

e) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

f) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

g) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

h) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

ı) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

j) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

k) Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 Sözleşmeli Gençlik Çalışanı Sözlü Sınav Konuları Nelerdir?

Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahip olmakla birlikte sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacak. Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından,

1) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım, Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel  Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik Çalışmaları, Liderlik vb.) (50 puan),

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

5) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1071 SÖZLEŞMELİ GENÇLİK ÇALIŞANI BAŞVURULARIN NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 Sözleşmeli Gençlik Çalışanı Sınav Sonucu Nasıl Değerlendirilecek?

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.

Her bir grup ve il için, sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırası ile KPSS puanı yüksek olan, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir.