BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Başvurular işletme sahibi tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu ilçe müdürlüklerine yapılır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir.

2022 yılı için başvurular 01 Aralık 2022 – 27 Ocak 202 tarihleri arasında alınacaktır.

HİBE PROGRAMINDA YARARLANMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAK GERÇEK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Yetiştiricinin işletmesi, kararın yayımı tarihi (19.10.2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararı) itibariyle TÜRKVET sistemine kayıt edilmiş ve işletme kapasitesi destek talep ettiği hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.

Bir işletme; kapasitesini 50 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır. c) Destek miktarı, düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelerde %50'si, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden %40 'ından fazla olamaz.

Destek kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz. Zorunlu nedenlerle işletmeden ayrılan (ölüm, mecburi kesim) hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, aynı sayıdaki hayvan işletmeye konulur. Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM' den izin almak şartıyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere, düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.

Gerek görülmesi halinde düve/manda temini ve ilgili düzenlemeler HAYGEM' ce yapılır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, hayvancılık/ziraat alanında eğitim aldığına dair diploma/belge/sertifika fotokopisi (var ise), Gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge (var ise), işletmenin ari/organik niteliğine dair belge (var ise).

BAŞVURU DÖNEMİ İTİBARİ İLE HİBEYE ESAS ÜST SINIR İÇİN;

Desteklemeye esas 2022 yılı gebe düve fiyatı 40.000 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 25.000 TL/baş, gebe manda fiyatı 30.000 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 17.000TL /baş olarak belirlenmiştir.

Üreticilerimizin düve/manda alım desteklemelerinden yararlanabilmeleri için başvurularını yapmak üzere belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle birlikte İl-İlçe Müdürlüklerine gelmesi gerekmektedir.