banner647

Karaman Sempozyumuna Büyük İlgi

6 aydır askıda kalan sempozyum için 170'in üzerinde başvuru yapıldı.

banner491
Karaman Sempozyumuna Büyük İlgi
banner567

Konuyla alakalı sosyal medyadan açıklama yapan Karaman Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal;''Yaklaşık 6 ay askıda/çağrıda kalan KMÜ Karaman Sempozyumuna (Sosyal ve Beşeri Bilimler) bu süre zarfında pek çok üniversite ve şehirden 170'den fazla bildiri müracaatı gerçekleştirilmiş olup, hakem raporları doğrultusunda düzenleme kurulumuz tarafından 155 bildiri sunuma kabul edilmiştir. 
Kabul edilen bildiri başlıkları KMU.edu.tr
adresinde yayımlanmıştır.
Sempozyumuza ilgi gösteren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. 20-22 Haziran 2019 tarihlerinde Karaman'da buluşmak üzere.''Dedi.

 Sempozyum Hakkında

Karaman Valiliği ve Karaman Belediyesi ortaklığı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 20-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Karaman Sempozyumu “Sosyal ve Beşeri Bilimler”  adıyla bir sempozyum gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Eskiçağlardan günümüze Orta Anadolu’da önemli bir yerleşim yeri olarak dikkat çeken Karaman; coğrafya, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, dil ve edebiyat açısından pek çok araştırmaya konu olmuş önemli bir medeniyet merkezidir. Yapılan araştırmalarda antik dönemlerden itibaren yerleşmelere sahne olmuş ve bünyesinde çok sayıda tarihi yerleşimi barındıran Karaman’ın, özellikle Türk hâkimiyeti döneminden itibaren dinî, ilmî ve kültürel özellikleriyle dikkat çeken bir coğrafya olduğu ortaya konulmuştur. Bugün; Karaman olarak isimlendirilen şehir, yakın tarihe kadar Lârende olarak adlandırılmakta, tarihî süreçte Karaman ifadesi bir şehri değil büyük bir coğrafyayı kast etmektedir. Bu yönü ile Sempozyum Karaman Sempozyumu ismini taşımakla birlikte, Karamanlı toprağı olarak nitelendirebileceğimiz alanları da kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle sempozyum bugünkü idari bölünüşle, sadece vilayet olarak teşkilatlandırılmış bir alanı değil Karaman mirasını devralan büyük bir coğrafyayı konu edinmeyi amaçlamaktadır.  Bu nedenle tarihi süreçte göç ve iskân gibi yollar ile çeşitli coğrafyalara yayılmış olan Karamanlı nüfus ve bunların uzantıları da dahil olmak üzere, tarihi süreçten günümüze Karaman coğrafyasını sosyal ve beşeri bilimler açısından irdelemeyi hedeflemektedir.

Sempozyumda sunulan bildiriler, alanları dikkate alınarak tasnif edilecek ve editör kontrolünde hakem sürecinden geçirilerek ‘Karaman Araştırmaları’ adıyla basılacak olan eserde kitap bölümü olarak yayımlanacaktır. Bu çerçevede sosyal ve beşeri bilimlerde Karaman ile ilgili çalışmalar yapmış/yapacak olan bilim insanlarının sempozyumumuzu onurlandırmasını temenni ederiz. 

Karaman Sempozyumu Kabul Edilen Bildiri Başlıkları (20-22 Haziran 2019-Karaman)

1

Arş. Gör. Canan SOYLU VEREP

“Moğol Tahakkümüne Karşı Bir Varoluş Mücadelesi: Karamanoğulları Örneği”.

2

Doktora Öğr. Nagehan VURGUN

“Moğol İstilası ve Türkmenler”.

3

Doktora Öğr. Sibel ÇALIŞKAN

“Sıfır Atık Projesi” Kapsamında Yerel Yönetimlerin Atık Yönetimi Uygulamaları: Pilot İl Karaman Örneği”.

4

Arş. Gör. Ahmet ŞEN

“Karaman Kalesi Kazılarında Bulunan Taş Gülleler ve Ortaçağ Harp Sanatındaki Yeri”.

5

Doktora Öğr. Hatice ÜNLERŞEN

“Karaman Kethane Cami Haziresinde Bulunan Mezar Taşları”.

6

Dr. Öğrt. Ü. Fatma OKUR ÇAKICI - Arş. Gör. Taylan Can DOĞANAY

“İmaj Teorisi ve Seçmen Tercihinde Belirleyici Faktörlerin Tespitine Yönelik Bir Alan Araştırması: Karaman İli Örneği”.

7

Doktora Öğr. Kürşat BARDAKCI - Jeoloji Müh. Ahmet BARDAKCI

“Prehistorik (Tarih Öncesi) Dönemlerde Karaman ve Yakın Çevresinin Maden Kaynakları”.

8

Dr. Süleyman ÂŞIK

“Yeni Karaman Gazetesi’nin 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi ve Milli Birlik Komitesi’ne Bakışı”.

9

Yüksek Lisans Öğr. Ayşenur OĞUZ

“1840 Nüfus Sayımına Göre Kılbasan”.

10

Yüksek Lisans Öğr. Derya ERKAN

“Karaman Belediye İdaresi (1871-1923)”.

11

Yüksek Lisans Öğr. Serap GENÇER

“1840 Nüfus Sayımına Göre Yollarbaşı (İlisra)”.

12

Dr. Öğrt. Ü. Cem KARAKILIÇ

“Nikah, Talak, Servet ve Şiddet Bağlamında Karamanlı Kadınlar (1908-1914)”.

13

Arş. Gör. Dr. Döndü ÇAVDAR

“Karaman Şeriye Sicilleri Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi”

14

Dr. Öğrt. Ü. Yılmaz ÇELİK

“Karamanoğulları Döneminde Birer Sosyal Hizmet Müessesesi Olarak İmaretler”.

15

Doktora Öğr. Sezai DEMİRTAŞ

“Mânilere Toplumsal Eleştiri Bağlamlı Bir Yaklaşım: Karaman Örneği”.

16

Arş. Gör. Ahmet GÜMÜŞTOP –

Arş. Gör. Murat BIYIKLI

“Vakfiyesi Işığında Karaman Nuh Paşa Camii”

17

Öğrt. Gör. Gönül AKPINAR

“Karaman Haber Sitelerinde Belediye Başkanlığı Seçimi”.

18

Dr. Öğrt. Ü. Mehmet KOÇ

“Osmanlı Dönemi Karaman Eyaleti Mahkeme Kararları Işığında Karamanda Nişanlılık “Namzet” Hukuku”

19

Sos. Bil. Öğretmeni Enes HANÇER

“Karamanlı ve Konyalılar’ın İzmir’de Kurduğu Hemşehri Dernekleri”.

20

Dr. Öğrt. Ü. Raşit ÇOLAK

“Karamanlı Şair Bekir Sıtkı Erdoğan ve Eserlerinin Yanmetinsellik Açısından İncelenmesi”.

21

Doktora Öğr. Hasan SAVAŞ

“Anadolu Sahası Türk Masallarında Tabuların Tespiti Ve Tahlili: Karaman Örneği”.

22

Şeyma Cemile YILMAZ

“Karaman Seçmeninin Seçimlerdeki Siyasal Eğiliminin Değerlendirmesi: 1994-2014 Yerel Seçimleri Karaman-Ülke Geneli Karşılaştırması”.

23

Öğrt. Gör. Gülşen KAHRAMAN

“Seramik Pano Duvar Yüzeyi Tasarımında Karaman Kültürü Yansımaları”.

24

Arş. Gör. N. Betül GÜNEY

“Terekelere Göre Karaman’da Sosyal ve Ekonomik Hayat (1829-1832)”.

25

Dr. Öğr. Ü. Vesile ALBAYRAK

“Selimnâmelerde Karaman”.

26

Dr. Öğrt. Ü. Meryem ARSLAN

“Fatih Devrinde Yazılmış Karaman Eyaleti Vakıf Defterinde Geçen Lakaplar ve Unvanlar”.

27

Arş. Gör. Dr. İlker KİREMİT

“Osmanlı`da Bataklıkların Kurutulmasına Yönelik Teşebbüsler: Karaman, Ereğli ve Ilgın Kazalarındaki Örnekler”.

28

Doktora Öğr. Özgür BAĞCI

“Demokrat Parti İktidarından Yassıada Yargılamalarına Karamanlı Bir Siyasetçi: Remzi Birant”.

29

Doktora Öğr. Abdullah TOPÇU

“Deli Dumrul Hikâyesi’nin Karaman Eş Metni”.

30

Yüksek Lisans Öğr. İbrahim SOLMAZ

“Türkçe Fermânı: Etnisite Kuramları Işığında Bir Değerlendirme”.

31

Öğrt. Gör. Seda DİLAY

“Türk Sanatında Eğitime Verilen Önemin Mimariye Yansımaları”.

32

Öğrt. Gör. Seda DİLAY

“Karaman’da Beylikler Dönemi Yapılarında Kullanılmış Olan Süsleme Öğeleri”.

33

Öğrt. Gör. Seda DİLAY

“Kentlerin Zihinde Bıraktığı İzler (Karaman Örneği)”.

34

Yüksek Lisans Öğr. Şükran ÖZKAN

"1839 Nüfus Sayımına Göre Karaman"

35

Prof. Dr. Mustafa KESKİN

“Karaman İli’nin Bir Ulu Çınarı, İlim ve İrfan Kaynağı, Vesiletü’n Necat Yazarı Süleyman Çelebi”.

36

Dr. Öğrt Ü. Mustafa AKKUŞ –

Dr. Öğrt Ü. İzzetullah ZEKİ

“Timur'un Karamanoğulları ile İlişkileri”.

37

Doç. Dr. Mustafa DİĞLER

“Karamanoğlu Mirası Aksaray’ın Taç Mahali Ulu Cami”.

38

Doç. Dr. Mustafa DİĞLER

“Karamanoğlu Eseri Aksaray Zinciriye Medresesi Üzerindeki Anadolu Selçuklu ve Memluk Sanatı Etkileri”.

39

Doç. Dr. Mustafa DİĞLER

"Karaman Nefise Sultan (Hatuniye) Medresesi Üzerinde Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve İlhanlı Etkileri”.

40

Dr. Öğrt Ü. Zeynep KOYUNCU

“Ahmed Remzi Dede’nin Bir Günlük Karaman Seyahatnamesi”.

41

Doç. Dr. Mehmet KURT –

Dr. Esra BULUT

“Antik Kaynaklar Işığında Isaurıa Yerleşimi Nunu Kalesi’ne (Antıokheıa) Genel Bir Bakış”.

42

Doç. Dr. Mehmet KURT

“Yazılı Kaynaklara Göre Eski Çağda Karaman (Landa/Laranda) Kenti”.

43

Doç. Dr. Alaattin UCA

“Karaman’da Yakın Dönem Yerel Tarih Araştırmaları ve Yerel Tarihçiler”.

44

Prof. Dr. Osman AKANDERE

“Konya Vilayeti Salnamelerine Göre 1869-1914 Yılları Arasında Karaman Kazası, ( Mülki, İdari, Sosyal, Kültürel, İktisadi ve Ticari Yapısı)”.

45

Dr. Fatih GÜRCAN

“İtalyan Kaynaklarında Karaman Beyliği ve Karaman Eyaleti”.

46

Dr. Öğrt Ü. Mevlüt GÜNLER

“Selçuklular Zamanında Karaman (Lârende)”.

47

Dr. Öğrt Ü. Mehmet Ali KAPAR

Yüksek Lisans Öğr. Fadime KOÇAK

“ Karamanoğlu Beyliği Türkiye Selçuklu Devleti İlişkileri”.

48

Doç. Dr. Fatih USLU

“Sarıveliler Göktepe Beldesinde Bulunan Gazipaşa’nın Karalar Köyü Yaylası İlanlı Muğar”.

49

Dr. Öğrt Ü. Mehmet Ali KAPAR

"XIII-XIV. Yüzyıllarda Karamanoğlu Beyliği- Kilikya Ermeni Krallığı İlişkisi".

50

Prof. Dr. Ali ŞAHİN –

Arş. Gör. Fırat Harun YILMAZ

“Kentsel Ulaşımda Sürdürülebilirlik: Karaman Örneğinde Bir Değerlendirme”.

51

Doç. Dr. Rasim AKPINAR

“Sanayi Sicilleri Işiğinda Karaman İli Sanayi Sektörünün Yapisal Analizi”.

52

Doç. Dr. Rasim AKPINAR

“Karaman’in İl Olma Sürecinin TBMM Tutanaklari Üzerinden İçerik Analizi”.

53

Prof. Dr. Ali ŞAHİN –

Arş. Gör. Mücahit YAVUZ

“İslam Şehri Teorisi Çerçevesinde Karaman İl Merkezinin Geçmişten Günümüze Değerlendirilmesi”.

54

Dr. Öğrt Ü. Nursal KUMAŞ

“Cumhuriyet Döneminde Karaman’ın İdari ve Demografik Yapısı (1927-1950)”.

55

Dr. Öğrt Ü. Ziyaeddin KIRBOĞA

“Fonksiyonları Bağlamında Camiler: Karaman Örneği”.

56

Uzm. Sanat ve Mimarlık Tarihçisi Erdal Zeki TOMAR - Mimar Elif ÇİÇEK

“Karaman Kalesi Müzesi ve Teşhir Tanzimi”.

57

Prof. Dr. Mehmet MERCAN

“1830 Nüfus Sayımına Göre Kazımkarabekir Kazası”.

58

Prof. Dr. Kenan OLGUN

“Ermenek Belediye Tabipliği’ne Yapılan Atamalar Ve Karşılaşılan Sorunlar (1892-1909)”

59

Dr. Öğrt Ü. Hatice KÖRSULU

“Süleymanhacı Höyük Hellenistik ve Roma Dönemi Seramikleri”.

60

Prof. Dr. Remzi DURAN –

Prof. Dr. Ali BAŞ

“Ermenek’te Türk Dönemi Kadın Mezar Taşları”.

61

Prof. Dr. Türkan Bayer ALTIN

“Konya Kapalı Havzasında Akarsu Akımlarının Hidrolojik Kuraklık Analizi”.

62

Yüksek Lisans Öğr. Mehmet Fatih ESEN Dr. Öğrt Ü.Yılmaz SEÇİM - Öğrt. Gör. Mustafa AKTURFAN

“Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Çerçevesinde Farklı Batırık Üretim Metotlarının Tespit Edilmesi”.

63

Dr. Öğrt Ü. Yılmaz SEÇİM - Yüksek Lisans Öğr. Ömer Yücel AVŞAR

“Geçmişten Günümüze Karaman Halkının Mutfaklarında Uyguladığı Muhafaza Teknikleri Üzerine Nitel Bir Çalışma”.

64

Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL

“Hayvan Adları Örneğinde Karaman İli Ağız Sözlüğü Üzerine Bir Deneme”.

65

Prof. Dr. Remzi DURAN

Prof. Dr. Ali BAŞ

“Ermenek’te Türk Dönemi Erkek Mezar Taşları”.

66

Arş. Gör. Şenol YURDAKUL

“Antik Çağ’da Karaman’ın Ulaşım Açısından Oynadığı Rol ve Önemi”.

67

Dr. Öğrt Ü. Mustafa ARIKAN –

Yüksek Lisans Öğr. Ramazan YAMAN

“Karamanlı Kore Savaşı Gazisi Hüseyin Özgül’ün Hatıraları”.

68

Prof. Dr. Hacı KURT

“Karaman İlinde Biyolojik Çeşitlilik Üzerinde Tehditler Ve Simgesel Bir Örnek Olarak Geyicek Ağacı”.

69

Prof. Dr. Ali ACAR

“Karamanda Cumhur Millet İttifakının 31 Mart Seçimler Yansımasının Etkileri”.

70

Öğrt. Gör. Ruhi GÜL –

Uzm. Yusuf KARACA

“Cami̇leri̇n Şehi̇r Mimarisi ve Şehirleşme Üzerindeki Etkileri: Karaman Örneği”.

71

Dr. Öğrt Ü. Ercan AŞKIN

“Lykaonia Bölgesi’nden Bir Antik Kırsal Yerleşim: Zanzana”

72

Prof. Dr. Ali ACAR

“Yerel Seçimlerde Politik Pazarlama Yöntemlerine İlişkin Bir Değerlendirme”.

73

Prof. Dr. Tahsin TAPUR - Dr. Öğrt Ü. Caner ALADAĞ - Doktora Öğr. Yasin DURAN

“Karaman İlinin İdari Coğrafya Analizi”.

74

Araştırmacı Yazar, Öğretmen Osman ÜLKÜMEN

“Karaman Kaya Üstü Resimlerinin (Petroglif) Tarih Açısından Önemi”.

75

Dr. Öğrt Ü. Aziz ALTI

“Karamanlı Türkmenlerin Safevilerle İlişkisi”.

76

Dr. Öğrt. Ü. Onur AYKAÇ

Dr. Öğrt. Ü. Hüseyin AKSOY

“Bamsı Beyrek Hikâyesinin Karaman Varyantı: “Bengiboz ile Bey Böğürek Hikâyesi”.

77

Dr. Öğrt. Ü. Aziz AYVA

“Karaman Efsaneleri Üzerine Bir İnceleme”.

78

Arş. Gör. Aslıhan ÖZTÜRK

“Karamanlı Nizami Divanı’nda Sosyal Hayatın İzleri”.

79

Dr. Öğrt. Ü. Yakup AKYÜZ

“Ermenekli Mustafa Saffet’in Dönemindeki Toplumsal Değişime İlişkin Görüşleri”.

80

Öğrt. Gör. Tevhide AYDIN

“Tarihi ve Yerel Kültürün Tanıtımında Folklorik Bebeklerin Kullanılması: Karaman İli Kitre Bebek Örneği”.

81

Dr. Kudret SAVAŞ

“Bir Arayış Diyarı Olarak Karaman: Mustafa Kutlu’nun Nur Adlı Hikâyesinde Karaman’da Kendini Aramak”.

82

Dr. Öğrt. Ü. Nihat ALTUNTEPE

"Kamu Harcamalarının İstihdam Üzerine Etkilerinin Analizi: Karaman İli Örneği (1986-2017)"

83

Arş. Gör. Dr. Ramazan GÜNDÜZ

“Demir Çağı’nda Karaman’ın Güneybatısında Yeni Bir Yerleşme, Gökhöyük Bağları Höyüğü”.

84

Doç. Dr. Cemal ÇETİN

Yüksek Lisans Öğr. Sevda ÜÇLER

"XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Karaman Eyaleti’nde Arabuluculuk ve Sulh Uygulamaları (Konya Örneği)"

85

Prof. Dr. Doğan YÖRÜK

“XVI. Yüzyılın Ortalarında İltizam Sisteminin Yaygınlığı Larende Kazası Örneği”.

86

Arş.Gör. Dr. Züleyha USTAOĞLU

“XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Mahkemelerinde Karamanlı Kadınlar”.

87

Prof. Dr. Ali ŞAHİN

"Şeyh Ali Semerkandi"

88

Doç. Dr. Uğur KURTARAN

Yüksek Lisans Öğr. Esme ÇİMEN

“XVIII. Yüzyıla Ait Bir Muhallefat Örneği: Karaman Valisi Çelik Mehmed Paşa’nın Muhallefatı”.

89

Dr. Öğrt. Ü. Adnan SÖYLEMEZ

“Mevlana Kalkınma Ajansı Rapor ve Analizlerinde Karaman”.

90

Öğrt. Gör. Ali BİLGİÇ –

Doç. Dr. Aysel ÇİMEN

“Karaman’da Meydana Gelen İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi”.

91

Doktora Öğr. Vahdi ÖZER

“Karamanlı Bir Halk Ozanı: Âşık Ongunî ve Şiirleri”.

92

Doç. Dr. Nevzat TOPAL

“Kerimüddin Karaman Bey Dönemi Selçuklu-Karaman İlişkileri”.

93

Dr. Öğrt. Ü. Kamil Ali GIYNAŞ

Arş. Gör. Yusuf ATASEVEN

“Karamanlı Aynî Divanında Atasözleri ve Deyimler”.

94

Doktora Öğr. Gülşah KAZAK

Dr. Öğrt. Ü. Oğuzhan AYTAR

“Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (KMUSEKAD) Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz”.

95

Doktora Öğr. Tuba GÜLER

Dr. Öğrt. Ü. Oğuzhan AYTAR

“Kamu ve Özel Örgütler Arasındaki Stratejik Bakış Açısı Uyumu: Karaman İli Örneği”.

96

Arkeolog Hasan Ali ERDOĞAN

“Karaman’da Bir Arkeolojik Kültür Varlığı; Binbirkilise ve Turizm Potansiyeli”.

97

Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN

Öğrt. Gör. Tekin BAYRAK

“Türk Kültür-Sanatında Keçi Sembolizmi ve Karaman Bölgesi Kaya Resimlerindeki İzdüşümleri”.

98

Öğrt. Gör. Tekin BAYRAK

Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN

“Yörük Kültürünün Anadolu Türk Resim Sanatındaki Yansımaları”.

99

Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL –

Yüksek Lisans Öğr. Esmeray YAMAN

“Konya Valisi Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa’nın 1899 Yılındaki Vilayet Gezisi Raporuna Göre Karaman İzlenimleri”.

100

Dr. Öğrt. Ü. Duran Ali YILDIRIM

“Molla Fenarî’nin Tefsir İlmine Yaklaşımı”.

101

Dr. Öğrt. Ü. Emad Abudlbaky ALY - Dr. Öğrt. Ü.Serkut Mustafa DABBAGH

“Karamanlı Ahmet Necati Yeniel Tercümelerindeki Arapça ve Türkçe Benzetmeler”.

102

Doç. Dr. Mustafa GENÇ

Öğrt. Gör. Mustafa KONUK

“Karaman Yöresi Geleneksel El Dokuma Halılarının Tespiti ve Kompozisyon Özelliklerinin İncelenmesi”.

103

Uzm. Mukaddes ARSLAN

"Karaman’ın İl Statüsüne Kavuşması ve TBMM’de Yapılan Düzenlemeler "

104

Dr. Öğrt. Ü. İclal ÇÖĞÜRCÜ –

Yüksek Lisans Öğr. Ahmet KIZILAY

“2008 – 2018 Dönemi Karaman İlinin İhracat Rakamlarının Analizi”.

105

Dr. Öğrt. Ü. İclal ÇÖĞÜRCÜ –

Yüksek Lisans Öğr. Ufuk Can DENİZ

“Karaman Yaz-Kış Tüketim Farklılıklarının Değerlendirilmesi”

106

Dr. Öğrt. Ü. İclal ÇÖĞÜRCÜ –

Yüksek Lisans Öğr. Enes ATAEL

“2008-2017 Yılları Arasında Karaman İlinin Gsyih’sının Sektörel Dağılımı”

107

Dr. Öğrt. Ü. Necla DURSUN

Doktora Öğr. Derya KONUK

“Karaman İli Taşkale Yerleşkesindeki Geleneksel Kıyafetler ve Tasarımsal Özellikleri”.

108

Dr. Öğrt. Ü. Ali BAYER

“Kutsal Mekan Bağlamında Türbe Ziyareti: Karaman Ali Beke Türbesi Örneği”.

109

Dr. Öğrt. Ü. Orhan OĞUZ –

Dr. Öğrt. Ü. Emad Abudlbaky ALY

“Arap Basınında Karaman”.

110

Canan Havva SOLMAZ

Selen ORHAN

“Karaman İlinde Boşanma Nedenlerinin Araştırılması ve Boşanma Oranlarının Türkiye Oranları İle Karşılaştırılması”.

111

Dr. Özkan DEMİR

“Karaman İlinin İlk Milletvekilleri ve Siyasi Çalışmaları (TBMM XIX. ve XX. Dönem)”.

112

Dr. Öğrt. Ü. Emad Abudlbaky ALY

Dr. Öğrt. Ü. Orhan OĞUZ

“Karamanlı Ahmet Necati Yeniel’in Ahir Zaman Hadisleri Adlı Tercüme Kitabı”.

113

Dr. Öğrt. Ü. İclal ÇÖĞÜRCÜ

Yüksek Lisans Öğr. Erkan BALAOĞLU

“Karaman İhracatı Ve Bisküvi Sektörü”.

114

Doç. Dr. Ahmet UÇAR

Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ

“Yerel Kalkınmada Temel Aktörlerin Karaman İline Sosyo Ekonomik Etkileri: Mevka ve KOP BKİ Örneği”.

115

Doç. Dr. Ahmet UÇAR

“Vatandaşların Belediyelerin Kentsel Hizmetlerine Erişebilirliklerinin Değerlendirilmesi: Karaman Belediyesi Örneği”.

116

Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL –

Yüksek Lisans Öğr. Esra SEMİZ

“Osmanlı Döneminde Karaman’da Görülen Bulaşıcı Hastalık ve Salgınlar ile Bunların Etkileri Üzerine Bazı Değerlendirmeler”.

117

Dr. Öğrt. Ü. Zeynep ÖZDEM KÖSE - Dr. Öğrt. Ü. Osman KÖSE

“Ermenek Kazası’nın Keçipazarı Mahallesi Hakkında Bir Değerlendirme (1845)”.

118

Öğrt. Gör. Erhan Nuh ÖZTÜRK

“Karaman İlinde İşletme Performansının Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama”.

119

Öğrt. Gör. Erhan Nuh ÖZTÜRK

“Festival Turizminin Yarattığı Değer ve Pazarı, Girişimci Olarak Bütünleştirmek: Karaman Açısından Değerlendirme”.

120

Öğrt. Gör. Mustafa KONUK –

Doktora Öğr. Derya KONUK

“Karaman Yöresi Düz Dokumaları ve Ermenek Örneği”.

121

Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL

Doktora Öğr. İrem GÜRBÜZ

“Osmanlı Dönemi’nde Mader-i Mevlâna Külliyesi’nin Bakım ve Onarım Faaliyetleri”.

122

Arş. Gör. Rabia Gülistan OKUTAN

“Şair, Senarist, Öğretmen: H. Zekâi Yiğitler”.

123

Dr. Öğrt. Ü. Orhan OĞUZ

Dr. Öğrt. Ü. Emin CENGİZ

"Karaman’da Bulunan Eski Mimari Yapıların Kitabe ve Süslemelerinde Kullanılan Arapça Yazılar Üzerine Bir İnceleme”.

124

Doç. Dr. Ali CAN

“Karamanoğlu Mehmetbey'in Dil Politikaları Söyleminde, Dil, Kimlik ve Ulus Bilinci”.

125

Arş. Gör. Dr. Murat TURGUT

“Tarhuntašša Araştırmalarında Karaman’ın Önemi”.

126

Dr. Öğrt. Ü. Ali Haydar SOYSÜREN - Öğrt. Gör. Filiz İTİK

“1946 Chp Konya Milletvekili Adaylarının Profili”.

127

Doç. Dr. Çağatay BENHÜR –

Doktora Öğr. Murat ARDIÇ

“Demokrat Parti İktidarında Karaman’ın Sosyo-kültürel Durumu”.

128

Dr. Öğrt. Ü. Gülten KÜÇÜKBASMACI

“Karaman Âşıklık Geleneği İçinde Ozan Güldiken”.

129

Öğrt. Gör. Mustafa AKTURFAN –

Öğrt. Gör. Ali ŞEN

“Karaman Mutfak Kültürüne Ait Etliekmek Üzerine Nitel Bir Araştırma”.

130

Dr. Öğrt. Ü. Mehmet YILMAZ

“Karaman’da Kuban Çerkezlerinin İskânı”.

131

Dr. Öğrt. Ü. Birol YILDIRIM

“Abdullah B. Durmuş Fakih Karamanî’de Tasavvufî Düşünce”.

132

Öğrt. Gör. Emine Banu BURKUT

“Karaman’da Mesken ve Mesken Mimarisi: Karaman Evleri’nin Mekân Kurgusu Üzerine Literatür Araştırması”.

133

Emekli Dr. Öğt. Ü. Yaşar ERDEMİR - Arkeolog Halil İbrahim KUNT

“Konya Merkezdeki Karamanoğlu Beyliği Mimari Eserleri”.

134

Dr. Öğt. Ü. Hasan Ali POLAT

“Mehmet Emin Paşa’nın Hayatı”.

135

Öğretmen Fatma PETEK –

Dr. Öğrt. Ü. Osman GÜLDEMİR –

Dr. Öğrt. Ü.Nermin IŞIK

“Karaman Mutfak Kültürü ve Yemekleri”.

136

Dr. Öğrt. Ü. Sibel DEMİRARSLAN

“Bir Tasavvuf ve Sanat Mimarisi: Karaman Mevlevihanesi”.

137

Dr. Öğrt. Ü. Sibel DEMİRARSLAN

“Karaman’da Kentleşme ve Marka Kent Değerleri”.

138

Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ –

Öğrt. Gör. Pınar YEŞİLÇİMEN

“Sürdürülebilir Bölgesel Turizm Planlaması Kapsamında Karaman İlinin İncelenmesi”.

139

Prof. Dr. Alaattin AKÖZ –

Arş. Gör. Emre KOÇ

“Larende / Karaman Medreseleri XV. ve XIX. Yüzyıllar (Vâkıflar, Kaynaklar, Süreklilik, Değişim ve Etki Alanı)”.

140

Öğrt. Gör. Ali ŞEN

“Karaman İli Sarıveliler İlçesi Mutfak Kültürüne Ait Gıymaca Hazırlanışı Ve Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi”.

141

Dr. Öğrt. Ü Ahmet Hakan YILMAZ

“İmge Sembol Bağlamında Karaman Kent Heykelleri”.

142

Dr. Öğrt. Ü. Hilmi TÜRKYILMAZ

“Ege’de Yaşayan Karamanlı Girişimci Bir Çelik İnsan: Fettah Güventürk”.

143

Dr. Öğrt. Ü. Hilmi TÜRKYILMAZ

“Mevlana’nın Torunu Esin Çelebi Gözüyle Yaşayan Mevlevilik”.

144

Öğrt. Gör. Ömer Faruk TEKİN

“Kent Konseylerinin Toplumsal Duyarlılık Geliştirme Ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Karaman Kent Konseyi”.

145

Prof. Dr. Alpaslan DEMİR

“Tahrir Defterlerine Göre Larende Bölgesinde Morfolojinin Göçlere Etkisi Üzerine Bir Deneme”.

146

Prof. Dr. Kerim ÇINAR –

Öğrt. Gör. Hatice ÇINAR

“Dünden Bugüne; Karaman Kalesi Çevre Tasarımı”.

147

Prof. Dr. İbrahim SOLAK

"Kars-ı Maraş Sancağında Karamanlı Taifesi"

148

Dr. Öğrt. Ü. Erol YÜKSEL –

Yüksek Lisans Öğr. Sevgi SATI

"Mehmet Faruk Sükan’ın 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e Türk Siyasî Hayatındaki Yeri".

149

Dr. Öğrt. Ü. Erol YÜKSEL

"ATASE Belgelerine Göre Karaman’da Mütareke Dönemi’nde Yaşanan Olaylara Dair Bazı Tespitler"

150

Prof. Dr. Alaattin AKÖZ –

Doktora Öğr. Müjgan Muşmal

"Yakınçağda İdarî Merkez Olarak Karaman: Yeni Kurulan, Bağlanan veya Ayrılan Yerleşimler".

151

Prof. Dr. Alaattin AKÖZ –

Yüksek Lisans Öğr. Tuğba Kabakçı

"Gertrude Bell’e Göre Türk İnsanı (Konya- Karaman Seyahat İzlenimleri)"

152

Prof. Dr. Alaattin AKÖZ

"XVI. Yüzyılda Larende’de Ticâri Yapılar Ve Faaliyetler"

153

Doç. Dr. Mehmet TEKOCAK –

Dr. Öğr. Üyesi Zafer KORKMAZ

"Karaman Kerti Höyük Kazıları ve Düşündürdükleri"

154

Dr. Öğrt. Ü. Murat SERDAR –

Doktora Öğr. Murat HANAR

"Karamanoğulları İle Memlukler Arasındaki İlişkilerin Anadolu Topraklarına Tesiri".

155

Dr. Öğrt. Ü. Fatma İNCE

"Selçuklu Devlet İşleyişinde Karamanoğullarının Yeri"

156

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ

"Nelik ve Gerçeklik Temelinde-(Merkezden Çevreye) Karaman/lı/lık Kimliği Üzerine Bir Çözümleme

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 17:36

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner619

banner644

banner612

banner590