banner464

Mintaş; ‘’ Vatandaşlar, Yapılandırmadan Mutlaka Yararlansın’’

Karaman Defterdarı İhsan Mintaş, basın toplantısı düzenleyerek ‘’Torba Yasa’’ da gelen vergi borçlarının yapılandırılması hakkında bilgi verdi.

Mintaş; ‘’ Vatandaşlar, Yapılandırmadan Mutlaka Yararlansın’’

Karaman Defterdarı İhsan Mintaş, basın toplantısı düzenleyerek ‘’Torba Yasa’’ da gelen vergi borçlarının yapılandırılması hakkında bilgi verdi.

16 Ekim 2014 Perşembe 11:09
530 Okunma
Mintaş; ‘’ Vatandaşlar, Yapılandırmadan Mutlaka Yararlansın’’
Karaman Defterdarı İhsan Mintaş, düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karaman'da 34 bin borçlu mükellefin olduğunu dile getiren İhsan Mintaş, bütün borçlu mükellefleri dolaşarak yapılandırma hakkında bilgi vereceklerini belirten Mintaş, bu haklardan borçlu olan tüm vatandaşların yararlanmasını istedi. Taksitlendirme kapsamında borçluların kredi kartı ile ödeme yapabileceğini ifade eden Mintaş, "Vatandaş borcunu öğrendikten sonra vadelendirme işlemi yapılıyor ve ödeme yapabiliyor. Müracaatlar yazılı olarak ya da Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sayfasından yapılabilmekte. Başvuru sırasında herhangi bir dava açılmayacak, davası varsa vazgeçilecek. 1 Aralık 2014 tarihine kadar vatandaşlarımız başvuru yapabilecekler. Karaman'da yaklaşık 34 bin borçlu mükellefimiz var. Şuana kadar 2 bin 49 kişi başvuruda bulundu, bunlardan bin 688 kişinin işlemleri tamamlandı. 704 kişi de internet üzerinden başvuruda bulunmuş. Vatandaşlar başvuru yaptıktan sonra ödemeye Aralık ayında başlayacak’’ dedi.

VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASINDAN YARARLANACAK OLANLAR;

1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI;

6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (TORBA KANUN) Resmi Gazetenin 11/09/2014 Tarih ve 29116 (Mükerrer) sayısında yayımlanmıştır. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ve diğer değişiklikler ile ilgili olarak konuları itibari ile hazırladığımız özet bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

VERGİ ASLI VE VERGİ ASLINA BAĞLI CEZA BORÇLARI

1)-30/04/2014 tarihi öncesine ait vergi borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek, borç asılları ve asıl’a bağlı cezalar; enflasyon oranında güncellenerek 2 ayda bir ödenmek şartıyla 18 taksite kadar ödenebilecektir. (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),

MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ

2) -2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

BA –BS BİLDİRİMLERİ İÇİN KESİLEN CEZALAR

3)- 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları , Bu Kanunun yayımlandığı tarih (11/09/2014) itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının%50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezalarınkalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir. (VUK 352-353-MÜK.355 Md. BA-BSbildirimi, Kesin Mizan, Mükellef bilgi formu gibi bildirimler)

EMLAK VERGİSİ

4) –Belediyelerce Tahsil edilen Emlak vergisi ile İş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı,

GECİKME ZAMMI / FAİZİNİN SİLİNMESİ Yİ-ÜFE UYGULAMASI

5)- Bu Kanunun yayımlandığı tarih (11/09/2014) itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE(YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir. Vergi aslı ve bu asıllara ait cezalar silinmemektedir. Sadece, gecikme zammını, gecikme faizleri silinmektedir. Silinenlerin yerine Yİ-ÜFE hesaplanacaktır. Yapılanma sisteminden yararlanacak mükellefler dava hakkından vazgeçmeleri şart olacak.

6)-Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar talep edilemez.

2. KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİ NASIL KOLAYLAŞTIRILIYOR?

Bu kolaylıktan faydalanabilmek için belirlenen yeni borç tutarlarının(Vergi asıl ve cezaları) 01/10/2014-30/11/2014 tarihleri arasında başvuruda bulunarak aynı tarihte tamamen veya belirli katsayılarla artırılarak 6 ila 18 eşit taksitte 12 ila 36 ayda ödenmesi gerekiyor.

Yeniden yapılandırılan tutarların, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan (01/12/2014 ) başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami (18) on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

YAPILACAK ÖDEMENİN TAKSİT VE KATSAYI HESABI

1) 12 ay (2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit) için 1,05

2) 18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 eşit taksit) için 1,07

3) 24 ay (2 ayda bir ödemeli 12 eşit taksit) için 1,10

4) 36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksit)için 1,155

3 –YAPILANDIRMADAN SONRASI TAKSİTLER ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLACAK ?

Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvimyılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre

belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

4- KOLAYLIK SONRASI MÜKELLEF VADESİ YENİ GELEN

BORCU ÖDEMEZİSE TAKSİTLER BOZULUR MU?

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme alacaklarından ve Aşağıdaki vergilerle ilgili yapılandırma başvurusunda bulunanlar; taksit ödeme süresince bu vergilerle ilgili verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergileri, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitleri ödeme hakkını kaybederler (zor durum hariç).

 Yıllık gelir ve kurumlar vergileri,

 Gelir ve kurumlar (stopaj) vergileri,

 Katma değer vergisi,

 Özel tüketim vergisi.

Ödenecek tutarının % 10'unu aşmamak şartıyla 5 liraya kadar yapılan eksik ödemeleri için madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

5)- MAHSUBEN ÖDEME YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Vergi dairesinden vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan borçlular, bu alacaklarının kanuna göre vergi dairesine ödenmesi gereken taksitlerine mahsubunu talep edebileceklerdir. Mahsup talepleri sadece kendi borçlarıyla sınırlı olacaktır.

6)- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE, İŞLETMEDE BULUNMAYAN; KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN OLAN ALACAKLARIN DÜZELTİLMESİ (KASA AFFI)

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle şirketlerden ortakların çektikleri paralar kasada kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecek (Söz konusu tutarların 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır). Bunun için %3 oranında vergi ödenmesi yeterli olacak.

Yasa dahilinde yer alan hüküm doğrultusunda ortaklar cari hesabının kalıntısının hesaplanmasında öncelikle aktif (131 Hesap-Ortaklardan alacaklar) ve pasif (331 Hesap-Ortaklara borçlar) hesaplar karşılaştırılarak net kalıntı esas alınacaktır. Dolayısıyla ((131+231)-(331+431)) şeklinde bir hesaplamanın yapılması öngörülmektedir.

 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HANGİ TARİH İTİBARİYLE KİMLERİ KAPSAR?

“Sadece Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Kurumlar Vergisi Mükelleflerini Kapsar”. 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını kapsamaktadır.

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İÇİN NASIL VE NE ZAMAN BEYANDA BULUNULACAK?

Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31/12/2014) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri kasa ve ortaklardan alacakların affından yararlanamazlar, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için beyan edilen vergi ne zaman ödenecek?

Kurumlarca, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31/12/2014 beyan edilen ve üzerinde %3 oranında hesaplanan vergi beyanname verme süresi içerisinde ödenir. (31/12/2014)

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR İÇİN ÖDENEN VERGİLER GİDER YAZILABİLİR Mİ?

Bu Kanun kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez, beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

İDARİ PARA CEZALAR

Sigara içilmesi yasak yerlerde tütün mamulleri tüketenlere verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, 31 Aralık 2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verildiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 TL altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

120 .-TL ve altındaki Trafik cezaları silinecektir. Ancak ; 120 TL nin üstündeki borçlar için Yapılandırma yapılır. Yapılandırmada Gecikme cezasında vazgeçilir, yerine Yİ-ÜFE hesaplaması uygulanır.

MALİYENİN VAZGEÇTİĞİ ALACAKLAR

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31 Aralık 2007 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu hâlde 11 Eylül 2014 tarihi itibarı ile ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı ferî alacakların, aslı ödenmiş ferî alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

 

Son Güncelleme: 16.10.2014 13:53
Yorumlar