banner464

Lütfi ELVAN

Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik Ve Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Sayın Lütfi Elvan bazı açı­lış­lar yap­mak ve çe­şit­li zi­ya­ret­ler­de bu­lun­mak üzere ili­mi­ze ge­li­yor.

Lütfi ELVAN

Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik Ve Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Sayın Lütfi Elvan bazı açı­lış­lar yap­mak ve çe­şit­li zi­ya­ret­ler­de bu­lun­mak üzere ili­mi­ze ge­li­yor.

28 Şubat 2015 Cumartesi 11:13
1247 Okunma
Lütfi ELVAN
Parti ta­ba­nı­nın, AK Parti İl Teş­ki­la­tı'nın ve Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı'nın Sayın Elvan'ın Ka­ra­man'dan aday ol­ma­sı, yeni dö­nem­de de muh­te­mel ba­kan­lı­ğı ara­cı­lı­ğı ile Ka­ra­man'ın çeh­re­si­ni de­ğiş­ti­recek hiz­met­le­re devam et­me­si nok­ta­sın­da yoğun ıs­ra­rı var. Bu ko­nu­da son ka­ra­rı ve­recek olan el­bet­te Sayın Bakan'ın ken­di­le­ri ve parti genel mer­ke­zi­dir.
Bana göre de Sayın Elvan Ka­ra­man'dan aday ol­ma­lı­dır. Be­lir­le­necek diğer kişi de ta­ban­dan gelen ve halk ta­ra­fın­dan se­vi­len biri ol­du­ğu tak­dir­de, AK Parti'nin Ka­ra­man'da 2015 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de yeni bir re­ko­ra imza at­ma­sı sürp­riz ol­ma­ya­cak­tır.
Sayın Bakan'ın bir başka ilden, me­se­la iddia edil­di­ği gibi Mer­sin'den aday ol­ma­sı du­ru­mun­da da Ka­ra­man'a olan hiz­met­le­ri­nin devam ede­ce­ğin­den el­bet­te şüphe duy­mu­yo­ruz. Bunu da ay­rı­ca be­lirt­miş ola­lım.
Son Güncelleme: 01.03.2015 21:13
Yorumlar