banner464

Mevka 2014 Mali Destek Toplantıları Yapılacak

19 Aralık 2013 'de TSO'da Yapılacak

Mevka 2014 Mali Destek Toplantıları Yapılacak

19 Aralık 2013 'de TSO'da Yapılacak

17 Aralık 2013 Salı 14:00
544 Okunma
Mevka 2014 Mali Destek Toplantıları Yapılacak
Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda “Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 05 Aralık 2013 tarihi itibariyle 15.000.000 TL tutarında iki ayrı Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır. 
KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler, Gerçek kişiler, Karamacı güden Birlik ve Kooperatifler, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin başvuru sahibi ve Üniversiteler ile Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonlarının da ortak olabileceği Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı’nın amaçları:
Programın genel amacı bölgedeki işletmelerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim ile rekabet gücünün artırılması ve Konya Metropoliten alanı haricinde, yerelde bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması ile bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. Programın özel amacı orta-ileri ve ileri teknolojiye geçiş maksatlı Ar-Ge kapasitesinin güçlendirilmesi, kümelenme başta olmak üzere ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi, ürünlerin yenilikçilik yoluyla ticarileştirilmesi, dış ticaret ortamının geliştirilmesi, bilgi tabanlı teknoloji üretim ve kullanımının artırılması, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin harekete geçirilmesi, enerji verimliliği ve temiz üretim süreçlerinin iyileştirilmesi,  rekabetçi kapasite gelişiminin sağlanması ile 2014-2023 TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesi Bölge Planının da temel amaçlarından biri olan “Ulusal ve Küresel Düzeyde Daha Rekabetçi İşletmelerin Geliştirilmesi”ne katkıda bulunmak ve yine Planda da geçtiği üzere  “Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Kırsalda Yaşamın Canlandırılması”na katkıda bulunmak için TR52 Bölgesi içerisinde bölgesel gelişme ana odaklarından Konya Metropoliten alanı haricinde, bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması amaçlanmıştır.  
Programın öncelikleri de aşağıdaki gibidir:
Öncelik 1: Ulusal ve küresel düzeyde: 
a) İmalat sanayi dalında rekabetçi, yenilikçi ve/veya bilgi tabanlı teknoloji(lerin) kullanımının, 
b) Kümelenme odaklı ortak iş yapma uygulamalarının, 
c) Ar-Ge, yenilikçilik, bilişim, tasarım, dış ticaret ile endüstriyel tarım ve gıda sektörlerinde nitelikli insan kaynaklarına sahip olmayı amaçlayan yapılanmaların veya 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”da tanımlanan Ar-Ge Merkezleri oluşumunun sağlanması;
Öncelik 2: Bölgede:
a) Yenilenebilir enerji teknolojileri üretiminin, kullanımının,
b) Enerji verimliliği uygulamalarının, 
c) Temiz üretim süreçlerinin yaygınlaştırılmasının sağlanması;
Öncelik 3: Bölgesel gelişmenin ana unsurlarından olan bölge içi gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik olarak Konya Metropoliten alanı haricinde bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması.
Belediyelerin ve İl Özel idarelerinin başvurulabileceği Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Program’ının amaçları:
Programın genel amacı TR52 Bölgesinde mahalli hizmetlerin iyileştirilmesi için gerekli alt yapının sağlanarak bölgesel kalkınmanın sürekliliğinin sağlanmasıdır. Programın özel amacı altyapı ve çevre sorunlarının sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınıp, uygun çözümlerin uygulanmasına destek vererek, çevreye duyarlı yöntemlerle TR52 Bölgesi’nde yaşam kalitesinin artırılmasıdır.
Program Önceliği ise “Fiziki ve bilgi tabanlı altyapı sistemlerinin koruma kullanma dengesi, sürdürülebilir ve yeşil büyüme konseptinde geliştirilerek, paylaşılan ortak çevreden elde edilen mahalli hizmet kalitesinin artırılmasıdır.”
Programlar kapsamında başvuru sahiplerinin sunacağı projelerine azami 500.000 TL destek sağlanacaktır. 
MEVKA bölge kalkınmasında öncü bir rol oynayarak, programlarlarını gerçek kişilerin yatırım taleplerini karşılamak üzerede tasarlamıştır.  Fikri, düşüncesi olan mucitlerin hayalleri MEVKA’nın desteği ile gerçekleşecektir. 
Program kapsamında bir mekânsal farklılaşmaya gidilmiş ve Karaman ilinin tamamının da faydalanacağı Konya metropoliten alan dışında, bölge ilçelerinde yatırım yapmak isteyenlere 3.000.000,00 TL program bütçesi ayrılmıştır. 
Karaman için Mali destek Programları Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı 19 Aralık 2013 Perşembe günü saat 14:30’da Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yapılacaktır.

Son Güncelleme: 17.12.2013 22:12
Yorumlar