banner464

Staj Mağdurları Kanun Teklifine Destek

Umut Aydın, ''Staj ve Çıraklık Süreleri Sigorta Başlangıcı ve Gün Sayısı Olarak Dikkate Alınmalıdır’’ dedi.

Staj Mağdurları Kanun Teklifine Destek

Umut Aydın, ''Staj ve Çıraklık Süreleri Sigorta Başlangıcı ve Gün Sayısı Olarak Dikkate Alınmalıdır’’ dedi.

09 Ekim 2012 Salı 12:06
3093 Okunma
Staj Mağdurları Kanun Teklifine Destek
Karaman SMMM Odası Sekreteri Umut AYDIN yaptığı açıklamada: “Staj ve Çıraklık süreleri sigorta başlangıcı ve gün sayısı olarak dikkate alınmalıdır. Çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan sürelerin emeklilik primlerinin hesaplanmasında, istenmesi halinde geriye dönük primlerin borçlanılıp, SGK' ya ödeme hakkı verilmesi suretiyle emeklilik hesaplanmasında (sigorta başlangıcı ve gün sayısı olarak) dikkate alınmasına yönelik Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI’ nın TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifini sonuna kadar destekliyoruz.

stajmagdurlari.com internet sitesinde kampanya oluşturan meslek mensuplarımızın ve çırakların yaşamış oldukları mağduriyeti biliyor ve haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı, TBMM Başkanlığı'na "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni sundu. Kendilerine teşekkür ediyor, mağdur olanlardan ve diğer siyasi partilerden de destek bekliyoruz. Başta Karaman Milletvekillerimiz olmak üzere bütün milletvekillerimizi kanun teklifine desteğe çağırıyoruz. Stajyer ve Çırakların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla verilen kanun teklifini Karaman SMMMO olarak sonuna kadar destekliyoruz.”dedi.         

TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi aşağıdadır. Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı' ya teşekkür ediyoruz.’’ Dedi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
T.B.M.M. GRUP BAŞKANLIĞI
TARİH:02.10.2012
SAYI:2012/6186

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çıraklık ve staj süreleri için borçlanma imkanı verilmesi amacıyla hazırlanan “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.
Gereğini saygıyla arz ederim. 
Mustafa KALAYCI
Konya Milletvekili

GENEL GEREKÇE

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5’inci maddesine göre; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmaktadır. 

Yine aynı maddeye göre; bu sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmakta ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

5510 sayılı Kanunun “Sigortalılığın başlangıcı” başlıklı 7’nci maddesine göre de; sigorta hak ve yükümlülükleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî eğitime veya staja başladıkları tarihten itibaren başlamaktadır.

Ancak; 5510 sayılı Kanunun 38’inci maddesine göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girildiği tarih olarak kabul edildiğinden, çıraklar ve stajyerler çıraklık ve staj süreleri için malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasından sağlanan haklardan yararlanamamaktadır.

Bir taraftan; çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırken ve de çırak veya stajyer olarak çalışmaya başlanılan tarih sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilirken, diğer taraftan da; bu hakların sadece kısa vadeli sigorta kolları ile sınırlı tutulması eşitsizliğe ve dolayısıyla mağduriyete neden olmaktadır.

Bu itibarla; çırak olarak çalışmaya veya staja başlanılan tarih uzun vadeli sigorta kolları bakımından da sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınmalı, çıraklık ve staj süresi için borçlanma hakkı verilmelidir. 

Uygulamada; doğum, askerlik, aylıksız izin, doktora veya uzmanlık, avukatlık stajı gibi hatta bir çalışma ya da sigortalılık olmaksızın geçen bazı süreler borçlanılabilmektedir.

Ayrıca meslek lisesi stajı veya çıraklık sigortası başlangıcından sonra doğum yapanlar isterlerse doğum borçlanması yapıp emekliliklerini öne alabilmektedir.

Anayasanın eşitlik ilkesi de dikkate alınarak, uygulamada adaletin sağlanması için, aslında fiilen bir çalışmaya ve sigortalılığa dayanan çıraklık ve staj süresine borçlanma hakkı tanınmalı, bu çalışmalar sigortalılık başlangıç tarihi yönünden de dikkate alınmalıdır. 

Bu Kanun teklifinde; yaşanan mağduriyetin giderilmesinin yanında mesleki eğitimin özendirilmesine de katkıda bulunmak amacıyla çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan süreler için borçlanma hakkı verilmesi ve sigortalılık başlangıç tarihinin uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında da çırak olarak çalışmaya veya staja başlanılan tarih olarak esas alınması öngörülmektedir.

31/5/2006 TARİHLİ VE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41’inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ilave edilmiş ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“k) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen çıraklar ile meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri,”
“Birinci fıkranın (k) bendinde geçen sürelerin borçlanılması halinde, çıraklık ve stajın başladığı tarih, sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan süreler için borçlanma hakkı verilmesi ve sigortalılık başlangıç tarihinin uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında da çırak olarak çalışmaya veya staja başlanılan tarih olarak esas alınması öngörülmektedir. Böylece, hem kuruma gelir sağlanması, hem de o dönemdeki çalışmaların boşa geçmiş olmasının önlenmesi, bu konudaki mağduriyetin giderilmesi ve mesleki eğitimin özendirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 
Son Güncelleme: 10.10.2012 01:30
Anahtar Kelimeler:
KaramanAydınUmut
Yorumlar