banner464

TÜRKİYE'DE BİR İLK “OSMANLICA RAP“

Karaman'da serbest meslekle uğraşan 22 yaşında ki Veli Lale Osmanlıca rap yaparak bir ilke imza attı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK “OSMANLICA RAP“

Karaman'da serbest meslekle uğraşan 22 yaşında ki Veli Lale Osmanlıca rap yaparak bir ilke imza attı.

03 Ağustos 2015 Pazartesi 11:35
3872 Okunma
TÜRKİYE'DE BİR İLK “OSMANLICA RAP“
Ka­ra­man'da rap ala­nın­da bir ilke imza atıl­dı. 22 ya­şın­da ki Veli Lale, okul­lar­da Os­man­lı­ca'nın okul­lar­da zo­run­lu ders ola­rak gös­te­ril­me­sin­den esin­le­ne­rek ''Os­man­lı­ca Rap'' yaptı. Tür­ki­ye bir ilk olan ''Os­man­lı­ca Rap'' din­le­yi­ci­le­rin­de büyük bir merak uyan­dır­dı. İlk rap mü­zi­ği 10 ya­şın­da din­le­me­ye baş­la­yan Lale, 8 yıl so­nun­da rap yaz­ma­ya baş­la­dı. İlk kay­dı­nı 2011 yı­lın­da yap­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Veli Lale ''Ben rap mü­zi­ği ilk 10 ya­şım­da din­le­dim ve 15 ya­şı­ma kadar ara­lık­sız rap mü­zi­ği din­le­dim. 18 ya­şın­da ken­dim yaz­ma­ya baş­la­dım. 18 ya­şın­dan son­ra­da kendi rap mü­zik­le­ri­mi kayıt yap­ma­ya baş­la­dım. İlk kay­dı­mı da 2011 yı­lın­da ger­çek­leş­tir­dim. Bu gün­den sonra fark­lı bir ara­yış içine gir­dim. Bir gün haber din­ler­ken artık Os­man­lı­ca'nın okul­lar­da zo­run­lu ders ha­li­ne ge­le­ce­ği­ni duy­dum. Benim de bu ka­fa­ma ta­kıl­dı. Acaba bende böyle bir rap yap­sam ne olur diye dü­şün­düm. Ka­ra­man­lı olmak Dünya da ya­pıl­ma­mış olan şeyi yap­mak­tır. Bu an­la­yış­la yola çı­ka­rak Os­man­lı­ca rap'ı yaz­dım ve söy­le­dim. Daha sonra in­ter­net si­te­si­ne koy­dum. İzlen­me­ler de gün geç­tik­çe arttı. Çok gü­zel­de tep­ki­ler aldım.'' dedi. 
‘'OS­MAN­LI­CA RAP'IN YA­YIL­MA­SI­NI ÇOK İSTİYORUM''
Veli Lale Os­man­lı­ca Rap'ın tüm Tür­ki­ye'de yay­gın­laş­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­re­rek ''Rap yap­ma­ya kendi evim­de devam edi­yo­rum. Daha sonra in­ter­net üze­rin­de ya­yın­lı­yo­rum. Yavaş yavaş yük­sel­me­ye baş­la­dım. Bun­dan sonra daha ça­lı­şıp yük­se­le­ce­ğim. Ya­rış­ma­la­ra ka­tı­la­ca­ğım. Os­man­lı­ca'yı her yerde söy­le­mek­ten gurur du­ya­ca­ğım. Çünkü ben Os­man­lı­ca'nın ve Os­man­lı­ca Rap'ın ya­yıl­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Ge­nel­de rap de­nin­ce akla kü­für­lü söz­ler ge­li­yor ama ben bu al­gı­yı yık­mak is­ti­yo­rum. Rap'ı ser­se­ri mü­zi­ği al­gı­sın­dan kur­tar­mak is­ti­yo­rum. Çok ya­kın­da da Os­man­lı­ca Rap al­bü­mü yap­ma­yı plan­lı­yo­rum. Bu par­çam bir baş­lan­gıç­tı. Ke­li­me­le­ri tek tek araş­tır­dım. Sonra ka­fi­ye­li bir şe­kil­de ka­le­me aldım. Türk­çe an­lam­la­rı ile de bü­tün­leş­ti­re­rek bir anlam bü­tün­lü­ğü oluş­tur­dum. Bun­dan sonra Os­man­lı­ca rap mü­zik­le­ri ya­pa­rak albüm ha­li­ne ge­ti­re­ce­ğim.'' dedi. 
22 ya­şın­da ki Veli Lale Os­man­lı Rap mü­zi­ği­ne Ka­ra­man Gün­dem Ga­ze­te­si­nin gös­ter­di­ği il­gi­den do­la­yı te­şek­kür etti.
Necati ERMİŞ
Son Güncelleme: 03.08.2015 14:14
Yorumlar