banner464

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti İlan Edildi

Eskişehir Kanun ile 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti İlan Edildi

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti İlan Edildi

Eskişehir Kanun ile 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti İlan Edildi

22 Mayıs 2012 Salı 14:00
1611 Okunma
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti İlan Edildi
 *Kanun ile Ajans kurularak etkinliklere Maliye Bakanlığı’ndan para aktarılması ve yapılan bağışların vergiden düşürülmesi gibi önemli kazanımlar yer aldı.

“Karaman Türk Dünyası Daimi Başkenti” söylemleri yapılırken, dünkü Resmi Gazetede Eskişehir için 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kanunu yayımlandı.
         Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile;    Eskişehir’i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlamak, bu amaçla 2013 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek, kamu ve sivil kurum ve kuruluşların yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere, bu Kanunda yer alan düzenlemeler dışında özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz ve merkezi Eskişehir’de olan Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (Ajans) kuruldu.
 Ayrıca Kanun ile; Ajans bu Kanun kapsamında yaptığı işlemler nedeniyle 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan harçlardan ve katılım payından, bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlarla ilgili olarak damga vergisinden muaf tutuldu ve Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajansa yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı; gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilmesi gibi önemli maddelerin yer alması dikkat çekti.
Eskişehir Yunus Emre konusundaki ciddi çalışmalarına şimdi de Türk Dünyası’nı da ekleyerek önemli bir başarıya imza attı.
İşi bilerek ve gerekli kuralları uygulamasındaki becerileri ile bir kez daha önemli bir başarıya imza attı.
İşte Dünkü Resmi Gazetede yer alan Kanun;
  
 
Resmî Gazete        18 Mayıs 2012 CUMA      Sayı : 28296
 
ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ
HAKKINDA KANUN
          Kanun No. 6303          Kabul Tarihi: 3/5/2012
Ajansın kuruluşu
MADDE 1 – (1) Eskişehir’i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlamak, bu amaçla 2013 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek, kamu ve sivil kurum ve kuruluşların yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere, bu Kanunda yer alan düzenlemeler dışında özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz ve merkezi Eskişehir’de olan Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (Ajans) kurulmuştur.
Ajansın organları
MADDE 2 – (1) Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı; Koordinasyon Kurulu, Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşur.
Mali hükümler
MADDE 3 – (1) Ajansın gelirleri şunlardır:
a) Eskişehir İl Özel İdaresi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyelerinin 2012 ve 2013 bütçelerine bu amaçla konulacak ödenek.
b) Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Sanayi Odası tarafından 2012 ve 2013 yıllarında aktarılacak tutarlar.
c) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.
ç) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi döner sermaye işletmelerinin gelirlerinden 2012 ve 2013 yıllarında aktarılacak tutarlar.
d) Her türlü naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri.
e) Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak nakdi ve ayni bağış ve yardımlar.
f) Gelirlerin nemalandırılmasından elde edilecek gelirler.
g) Yapılacak etkinliklerden sağlanacak bilet satış gelirleri.
ğ) Eskişehir İl Özel İdaresi Bütçesi’ndeki kültür payları.
h) Diğer gelirler.
(2) Gelirler ulusal bankalardan birinde bu amaçla açılacak hesapta toplanır. Hesap açmaya, kapamaya veya hesapta toplanan tutarları nemalandırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini en az iki üyesi aracılığı ile kullanabilir veya Genel Sekretere devredebilir.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca genel bütçeden yapılacak yardımları, Maliye Bakanlığı bütçesinde yeni açılacak bir tertipten ikinci fıkrada belirtilen hesaba aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
(4) Yönetim Kurulu, Ajansın mali yönetimi ve özel hesapta yer alan kaynakların kullanım ve harcama esaslarını ehliyet, rekabet, şeffaflık, eşit muamele, verimlilik ve hesap verilebilirlik çerçevesinde belirler ve uygular.
Projeler
MADDE 4 – (1) Bu Kanun çerçevesinde kullanılacak, kamu veya özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmazların korunması, bakımı, onarımı ve amaca uygun düzenlenmesi için anılan Kanunun 12 nci maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca Eskişehir Valiliğine kamulaştırma hariç projeler sunulabilir. Bu projeler için belediyelere uygulanan oran sınırlamalarına tabi olmaksızın kaynak aktarılabilir.
Muafiyet ve uygulanmayacak hükümler
MADDE 5 – (1) Ajans bu Kanun kapsamında yaptığı işlemler nedeniyle 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan harçlardan ve katılım payından, bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlarla ilgili olarak damga vergisinden muaftır.
(2) Bu Kanun kapsamına giren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri satım, kira ve her türlü işlemlerde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Alım, satım ve kiralama işlemleri ile yapılacak harcamalara uygulanacak usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulunca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Tasfiye
MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulu, Türk Dünyası Kültür Başkentliği uygulamasının sona ereceği 31/12/2013 tarihinden itibaren altı ay içinde tasfiye işlemlerini tamamlar.
(2) Toplanan ödenek, gelir ve bağışlardan artan meblağ, tasfiyeyi müteakip iki eşit parçaya bölünüp, kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılmak üzere Eskişehir İl Özel İdaresi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bütçelerine gelir olarak kaydedilir.
Düzenleyici işlemler
MADDE 7 – (1) Ajansın ve organlarının oluşumu, görevleri, çalışma esasları, yapılacak etkinliklerin çerçevesi ve öncelikleri, kültür ve sanat altyapı çalışmaları, organlara üye olarak katılacak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişiler ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.
Geçici görevlendirme
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, işçiler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyduğu personeli, organizasyonun süresini aşmamak ve ilgili kurumun iznini almak kaydıyla, Ajansta geçici olarak görevlendirebilir. Geçici olarak görevlendirilecek personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir.
MADDE 9 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 79 – Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajansa yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı; gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilir.”
MADDE 10 – (1) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ç) Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajansın anılan Kanunda sayılan görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri,”
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12 –(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
Son Güncelleme: 22.05.2012 15:21
Yorumlar