banner464

Sulama Projesi İhale İlanı

Ermenek Kaymakamlığı ve Ermenek Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından sulama projesi ihale ilanı yayınladı.

Sulama Projesi İhale İlanı

Ermenek Kaymakamlığı ve Ermenek Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından sulama projesi ihale ilanı yayınladı.

30 Haziran 2015 Salı 11:55
635 Okunma
Sulama Projesi İhale İlanı
 İhalenin konusu, Ermenek İlçesi  Yaylapazarı  Köyü'ne yapılacak olan 2.Kısım  Sulama Projesi. Sözleşme yapıldıktan sonra yer teslimi yapılarak işe  başlanacak. Açık ihale usulü ile yapılacak ihale, yarın (1 Temmuz Çarşamba) saat 16:00'da  Ermenek Kaymakamlığı ve Birlik Başkanlığı (Kaymakamlık  Toplantı Salonu) Hükümet Konağında yapılacak. İhaleye katılabilme şartları,istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler ihalede şu şekilde yer aldı:

İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a-) Tebligat için adres beyanı; ayrıca varsa irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik  posta adresi

b-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

1-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin Yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

d-) Birlik İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde   sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

e-)Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Birim Fiyat Teklif Mektubu)

f-) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

g-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile   noter tasdikli imza beyannamesi.

h-) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

ı-) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin ortaklık hisse beyannamesi,

i-) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

j-) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartnamenin 7. maddesinin (b), (c), (d), ( i ) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

k-) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

l-) Teknik Eleman için  Taahhütname

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

a-) İş deneyim belgeleri: : İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı teklif bedelinin en az yüzde 50 oranında   idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili deneyimini gösteren   sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

b-) Bu ihalede, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (A) Altyapı İşler Başlığının 3,4 ve 9. Grup işlerinde sayılan işler  benzer iş olarak kabul edilecektir. 

c-) İnşaat Mühendisleri ve mimarlar gerçek kişi sıfatıyla iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle  ihaleye katılabilirler. 

e) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin /mezuniyet belgesinin , aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, iş deneyim belgesi /mezuniyet belgesi sahibi gerçek kişinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olduğuna dair ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge .

 5- )Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

 6-) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

 7-) Ermenek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı 6.Kattaki odasında ERMENEK / KARAMAN adresinde görülebilir ve 500,00 TL Ermenek Ziraat Bankası Şubesi TR310001000176339007005001 IBAN Hesabına yatırılan dekontla  aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 8-)Teklifler ihale tarihinde saat 13.30’e kadar Ermenek Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı  Hükümet Konağı Kat:6  Ermenek /Karaman adresine verilir.Bu saatten sonra İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9-)İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat teklifi üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden  Sözleşme  imzalanacaktır.

10-) İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45(kırkbeş)  takvim günü olmalıdır.

12-) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Eyyüp GÜNGÖR

Kaymakam - Birlik Başkanı

Son Güncelleme: 01.07.2015 02:33
Yorumlar