Vali Tun­cay Ak­ko­yun, ar­pa­da ve buğ­day­da bu yıl ve­ri­min ol­duk­ça iyi ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Çift­çi­le­ri­miz de bu re­kol­te­den ol­duk­ça mem­nun. Dev­le­ti­mi­zin buğ­day için ver­miş ol­du­ğu fiyat da çift­çi­le­ri­miz ta­ra­fın­dan mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­dı. Allah'a şü­kür­ler olsun be­re­ket­li bir yıl ge­çi­ri­yo­ruz. Dev­le­ti­miz her zaman ça­lı­şan çift­çi­le­ri­mi­ze, üre­ti­ci­le­ri­mi­ze des­tek ol­ma­ya devam edi­yor, bun­dan sonra da devam edecek. Biz­ler de her zaman için çift­çi­le­ri­miz ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ya­nın­da ol­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz. Biz­le­ri mutlu eden bir konu da artık çift­çi­le­ri­miz hem mo­dern yön­tem­le­ri kul­la­nı­yor, hem ileri tek­no­lo­ji tarım alet­le­ri­ni kul­la­nı­yor. Bu da ha­sa­dın hızlı ve ve­rim­li ol­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Bu ürün­le­rin ekil­me­sin­den, üre­til­me­sin­den ha­sa­dı­na kadar dev­le­ti­mi­zin bir­çok teş­vi­ki var. Aynı za­man­da da ileri tek­no­lo­ji tarım alet­le­ri­nin te­mi­nin­de de dev­le­ti­mi­zin çift­çi­le­re çok büyük des­tek­le­ri olu­yor" dedi.
“KA­RA­MAN'DA 300 BİN TON BUĞ­DAY, 200 BİN TON ARPA HA­SA­DI OLDU”
Vali Tun­cay Ak­ko­yun, bu yıl yağ­mur ya­ğış­la­rı­nın iyi ol­ma­sı ne­de­niy­le arpa ve buğ­day­da be­re­ket­li bir yıl ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek, “Bu yıl Ka­ra­man'da 840 bin dekar alan­da ekimi ya­pı­lan buğ­day­da yak­la­şık 300 bin ton, ar­pa­da ise 630 bin de­kar­da 200 bin ton re­kol­te bek­li­yo­ruz. İnşal­lah ge­lecek yıl­lar da böyle be­re­ket­li geçer. Çift­çi­le­ri­mi­zin yüzü güler, biz­ler de ge­li­riz bu mut­lu­luk­la­rı­na ortak olu­ruz" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“BUĞ­DAY, ÜLKEMİZ VE DÜNYA İÇİN DE ST­RA­TEJİK BİR ÜRÜN OL­MUŞ­TUR”
Vali Ak­ko­yun, "Buğ­day artık böl­ge­miz, ül­ke­miz ve dünya için de st­ra­te­jik bir ürün ha­li­ne gel­miş­tir" di­ye­rek, “Buğ­da­yın üre­ti­ci­le­ri­miz ta­ra­fın­dan ekil­me­si ve ha­sa­dı çok çok önem­li­dir. Buğ­day, gıda şehri olan Ka­ra­man için de önem­li­dir. Ka­ra­man'ımı­zın sa­na­yi­si buğ­da­ya da­ya­lı ürün­ler üret­mek­te­dir. Şeh­ri­mi­zin sa­na­yi­si için de, ül­ke­mi­zin gıda te­mi­ni için de çok st­ra­te­jik bir ürün­dür. Do­la­yı­sıy­la çift­çi­mi­zin, üre­ti­ci­mi­zin özel­lik­le bu ve­rim­li top­rak­lar­da buğ­day ek­me­si ve ha­sa­dı­nı yap­ma­sı önem­li­dir" şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ka­ra­man'da ya­pı­lan yılın son buğ­day ha­sa­dı­na Vali Tun­cay Ak­ko­yun'un yanı sıra Ka­zım­ka­ra­be­kir Kay­ma­ka­mı Ra­ma­zan Aykut Saka, Ka­zım­ka­ra­be­kir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Recep Bo­ya­cı­oğ­lu, Ka­ra­man İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü Yusuf Şa­hin­baş ile çift­çi­ler ka­tıl­dı.

268a6c12-64ed-407f-8de2-83319c394886930f54da-19ce-4a3c-a3fd-c81977d79e46d5c408c8-bd5f-479d-be97-846a669d837947f0af55-f330-4a04-9ace-6dc689af2eb3