banner590

Son Dakika
banner722

85 ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK ( TRAFİK )SİGORTASI HİZMET İŞİ

85 ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK ( TRAFİK )SİGORTASI HİZMET İŞİ

RESMİ İLANLAR 13.11.2020, 09:49
1096
85 ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK ( TRAFİK )SİGORTASI HİZMET İŞİ
banner762

KARAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 85 ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK ( TRAFİK )SİGORTASI HİZMET İŞİ

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KARAMAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

KARAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 85 ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK ( TRAFİK )SİGORTASI HİZMET İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                 : 2020/606345

1-İdarenin

a) Adı: İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KARAMAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

b) Adres_ : İl Jandarma Komutanlığı Kurtderesi Köyü yolu Üzeri  18 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası : 03382129500 - 03382143505

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.k_k.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alım işinin:

a) Adı: İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KARAMAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

b) Niteliği, türü ve miktarı          : KARAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 85 ARACIN 2021 YILI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK ( TRAFİK )SİGORTASI HİZMET İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: KARAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TOPLANTI SALONU

ç) İşin süresi                    : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) gündür.

d) İşe başlama tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :  24.11.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): KARAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale Konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler.

İstekli ana sigorta şirketi ise, teklifi ile birlikte zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmaya yetkili ve türkiye sigorta ve reasürans şirketleri birliği üyesi olduğunu gösteren belgeleri ihale komisyon başkanlığına sunacaktır. İstekli yetkili acenta ise acentası bulunduğu ana sigorta şirketi ile imzalamış olduğu acenta sözleşmesini ve ana sigorta şirketinin zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmaya yetkilive türkiye sigorta ve reasürans şirketleri birliği üyesi olduğunu gösteren belgeleri ihale komisyon başkanlığına sunacaktır.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Mart 2021
İmsak 05:45
Güneş 07:04
Öğle 13:03
İkindi 16:18
Akşam 18:52
Yatsı 20:07

Gelişmelerden Haberdar Olun

@