banner741

banner590

Son Dakika
banner722

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

banner809
RESMİ İLANLAR 28.04.2020, 01:39
68
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
banner762

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
130000 LİTRE MOTORİN(DİĞER) İLE 75000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN
KARAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

130000 Litre Motorin(Diğer) ile 75000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/214047

1-İdarenin

a) Adı

:

KARAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

CUMHURIYET MAHALLESI 703 SOKAK NO:17 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası

:

3382138653 - 3382138654

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

130000 Litre Motorin(Diğer) ile 75000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

130.000 Litre Motorin (Diğer) ile 75.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yüklenicinin akaryakıt tüketim otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonları ve hizmet binalarında bulunan jeneratör, kalorifer yakıt tankı, çim biçme makineleri vb. yerler.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.07.2020 tarihinde işe başlanacak ve 30.06.2021 tarihine kadar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet araçları için yüklenicinin ATOS'a sahip olan istasyonlarında, hizmet binalarında bulunan jeneratör, kalorifer yakıt tankı vb. yerler için ise tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere (yükleme, boşaltma, nakliye vb.) idarenin talep ettiği zamanlarda teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

1.07.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.05.2020 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karaman Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli Dağıtıcı ise; akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan dağıtıcı lisansının aslını veya noter tastikli suretini sunacaktır.

b) İstekli akaryakıt pazarlama bayii (istasyon) ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan bayii lisansının aslını veya noter tasdikli suretini sunacaktır.

c) İstekli akaryakıt pazarlama bayii (istasyon) ise; işin bitim süresine kadar geçerliliği olan ana dağıtıcı ile yapmış olduğu tek elden satış sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini sunacaktır.

d) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi (istasyon) ise; Sözleşme süresince idarenin hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını Türkiye genelinde ana dağıtım şirketinin Araç Tanıma Otomasyon Sistemli (ATOS) tüm istasyonlarından karşılayabileceğine dair bağlı bulunduğu dağıtım şirketi yetkilisince imzalanmış belgeyi sunacaktır.

e) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi (istasyon ) ise ; Bağlı olduğu aynı ana dağıtım şirketine ait Karaman şehir merkezi polis sorumluluk sınırları içerisinde en az 1 adet ve Türkiye genelinde ATOS sistemine uygun akaryakıt istasyonu bulunduğuna VE İHALE SÜRESİNCEDE SÖZLEŞMESİNİN DEVAM EDECEĞİNE DAİR BELGEYİ SUNACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurum veya Kuruluşlarına veya Özel Sektöre yapılan, bedel içeren, tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı Satış İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Aralık 2020
İmsak 06:12
Güneş 07:37
Öğle 12:42
İkindi 15:15
Akşam 17:37
Yatsı 18:57

Gelişmelerden Haberdar Olun

@