banner738
banner708

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
banner712

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 14
Yasal Kapsam : 13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 180.732,00 - 361.481,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı : Hayır - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.
E-İhale : Hayır

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

NEVŞEHİR DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Aksaray, Karaman ve Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri ihtiyaçlarında kullanmak üzere (her İl Şube Müdürlüğü için 1 er adet)toplam 3 Adet Çift Kabinli Pick-up 4x4, (Sürücülü, Yakıtsız) Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                                    : 2019/228840
1-İdarenin
a) Adresi                                                                            : Hükümet Konağı Kat:4 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası                                      : 3842129919 - 3842129920
c) Elektronik Posta Adresi                                           : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi  
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı                                           : İl Şube Müdürlüklerimizde kullanılmak üzere 3 adet sürücülü-yakıtsız  4X4 çift kabin Pick-up kiralama işi.(miktar ve türü teknik şartnamede detaylı olarak belirtilmiştir.) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                                                             : Orman ve Su İşleri 8.Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlükleri görev alanı ve Türkiye geneli
c) Süresi                                                                             : İşe başlama tarihi 14.07.2019, işin bitiş tarihi 13.06.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                                              : Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Konya 8. Bölge Müdürlüğü Toprak Sarnıç Mahallesi Eski meram Caddesi No:1 Meram / KONYA
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında çalıştırılacak araçların K1 Belgesi bulundurması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü karayolu yolcu ve yük taşıma hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Nevşehir Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Konya 8. Bölge Müdürlüğü ihale salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner741

banner590

banner745