banner741

banner590

Son Dakika
banner722

BETON BORDÜR VE PARKE TAŞI ALIMI

BETON BORDÜR VE PARKE TAŞI ALIMI

banner809
RESMİ İLANLAR 17.04.2020, 08:00
102
BETON BORDÜR VE PARKE TAŞI ALIMI
banner762

BETON BORDÜR VE PARKE TAŞI ALIMI
KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Beton Bordür ve Parke Taşı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/202704

1-İdarenin

a) Adı

:

KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Sümer Mahallesi Fahreddinpaşa Caddesi No:28 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası

:

338 212 89 29 - 338 214 35 10

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Beton Bordür ve Parke Taşı Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

50x20x18 cm Naturel Bordür = 20.000 Ad. 50x20x10 cm Naturel Bordür = 10.000 Ad. 20x10x6 cm Naturel Parke = 300.000 Ad. 20x10x6 cm Renkli Parke = 200.000 Ad. 20x20x6 cm Naturel Parke = 100.000 Ad. 20x20x6 cm Renkli Parke =100.000 Ad.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Karaman Belediyesi mücavir alan sınırlarında idarenin belirleyeceği yerlere teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İdarenin iş programına uygun olarak 180 takvim günü içerisinde peyderpey teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşme imzalandığı tarihten sonraki gün işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.05.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi (Sümer Mahallesi Fahreddinpaşa Caddesi No:28 Merkez/KARAMAN)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TS 706 EN 12620+A1, TS 706 EN 12620+A1 ve TS 2824 EN 1338 Standart belgeler tekliflerle birlikte sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Beton bordür ve parke taşı üretimi, satışı veya üreticiden satın alınması benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Namaz Vakti 02 Aralık 2020
İmsak 06:11
Güneş 07:36
Öğle 12:42
İkindi 15:15
Akşam 17:37
Yatsı 18:57

Gelişmelerden Haberdar Olun

@