banner741

banner590

banner722

PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ 30 KWH ONGRİD GES YAPIM İŞİ

KARAMAN İLİ ERMENEK İLÇESİ ELMAYURDU-TEPEBAŞI-BÜYÜKKARAPINAR KÖYLERİ PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ 30 KWH ONGRİD GES YAPIM İŞİ

RESMİ İLANLAR 12.08.2020, 10:28
206
PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ 30 KWH ONGRİD GES YAPIM İŞİ
banner762

KARAMAN İLİ ERMENEK İLÇESİ ELMAYURDU-TEPEBAŞI-BÜYÜKKARAPINAR KÖYLERİ PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ 30 KWH ONGRİD GES YAPIM İŞİ

KARAMAN ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN İLİ ERMENEK İLÇESİ ELMAYURDU-TEPEBAŞI-BÜYÜKKARAPINAR KÖYLERİ PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ 30 KWH ONGRİD GES YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/412688

1-İdarenin

a) Adı

:

KARAMAN ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

IBRAHIM ÖKTEM CADDESI 142 70200 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası

:

3382261500 - 3382261600

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

KARAMAN İLİ ERMENEK İLÇESİ ELMAYURDU-TEPEBAŞI-BÜYÜKKARAPINAR KÖYLERİ PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ 30 KWH ONGRİD GES YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADET KARAMAN İLİ ERMENEK İLÇESİ ELMAYURDU-TEPEBAŞI-BÜYÜKKARAPINAR KÖYLERİ PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ 30 KWH ONGRİD GES YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KARAMAN ERMENEK İLÇESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.08.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tari ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler tebliğinde yer alan D/III. Grubu Elektirk Şebeke ve tesis İşleri veya Güneş Enerjisinden Elektrik üretimi yapılması işleri benzer iş olarak kabul edicektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektirik veya Elektirik Elektronik Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 01 Ekim 2020
İmsak 05:16
Güneş 06:36
Öğle 12:42
İkindi 16:02
Akşam 18:38
Yatsı 19:52

Gelişmelerden Haberdar Olun

@