banner464

DERELİ HSYK SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

AK Parti Karaman İl Başkanı Kerim Dereli, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) seçimlerini değerlendirdi. Dereli, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

DERELİ HSYK SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

AK Parti Karaman İl Başkanı Kerim Dereli, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) seçimlerini değerlendirdi. Dereli, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

15 Ekim 2014 Çarşamba 11:09
315 Okunma
DERELİ HSYK SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
  ”Pazar günü ülke ça­pın­da­ki tüm hakim ve sav­cı­la­rı­mız 4 yıl sü­re­sin­ce görev ya­pa­cak olan yeni HSYK üye­le­ri­ni seç­ti­ler. Uzun za­man­dır ülke gün­de­mi­ni meş­gul eden HSYK se­çim­le­ri son de­re­ce güzel bir or­tam­da ger­çek­leş­miş ve ne­ti­ce­si de çok ha­yır­lı ol­muş­tur. Şöyle ki; Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın her zaman vur­gu­la­dı­ğı ve ulu­sal gü­ven­li­ği­miz için en ön­ce­lik­li gün­dem mad­de­si olan dev­let için­de ikin­ci bir il­le­gal dev­let ya­pı­lan­ma­sı ola­rak ni­te­len­di­re­bi­le­ce­ği­miz "Pa­ra­lel Dev­let" in adeta en önem­li bir üssü olan HSYK bu se­çim­ler­den sonra de­mok­ra­tik bir ya­pı­ya ka­vuş­muş du­rum­da­dır. 12 Eylül 2010 re­fe­ran­du­muy­la HSYK ve­sa­yet­ten kur­ta­rıl­mak is­ten­miş ancak de­ği­şen sa­de­ce ve­sa­yet­çi­nin kim­li­ği ol­muş­tur. HSYK Pa­ra­lel Dev­le­tin ve­sa­ye­ti­ne gir­miş­tir. İşte ya­pı­lan bu se­çim­ler­de bu ve­sa­yet de or­ta­dan kalk­mış­tır ham­dol­sun. Hakim ve sav­cı­la­rı­mız da Pa­ra­lel Dev­le­te dur de­miş­tir. Bu seçim so­nuç­la­rıy­la hep bir­lik­te yeni Tür­ki­ye'yi inşa ça­lış­ma­la­rı­mız daha da hız­la­na­cak­tır.”
Son Güncelleme: 15.10.2014 11:32
Yorumlar