banner741

banner590

Son Dakika
banner722

Şahin'in İtirazı Reddedildi

Karaman'da geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinin ardından adaylığı düşürülen Mehmet Sami Şahin, Merkez İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

SİYASET 15.09.2020, 14:21
761
Şahin'in İtirazı Reddedildi
banner762

Kongrede Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç ve Mehmet Sami Şahin adaylık için hazırladıkları listeleri divan kuruluna teslim etmiş, Mehmet Sami Şahin'in adaylığı bilinmeyen nedenle AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Sait Kayan tarafından düşürülmüştü.

Yapılan seçimin ardından mevcut Başkan Feyzullah Tunç, 238 oy alarak yeniden Merkez İlçe Başkanı seçilmişti.

ŞAHİN İTİRAZDA BULUNDU

Yapılan kongrenin ardından Mehmet Sami Şahin avukatı aracılığı ile Merkez İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Yapılan değerlendirmenin ardından Şahin’in itirazı Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Verilen itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan kongrenin usule uygun olmadığı, divan başkanının taraflı ve tüzüğe aykırı davrandığı 12.09.2020 günlü AK Parti Karaman Merkez İlçe kongresinde Mehmet Sami Şahin'e ilişkin listen belirtilen sürede divana teslim edildiği, adaylık başvurusu için yeter sayı olan 20 kişinin iki katından fazla 45 delegenin imzası ile başvuruda bulunulduğu, Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi gereği gözetiminde yapılan seçimlerde tüzük ve yönetmeliğe uygun olarak sunulan oy pusulalarının divana hukuka aykırı olarak kabul edilmediği,

adayın seçime alınmayarak seçim sonuçlarının doğruda etkilendiği, divan başkanı, il başkanı ve diğer aday Feyzullah Tunç'un kongre öncesi bir odaya geçerek görüşmeler yaptığı, odaya hiç kimsenin alınmadığı, itirazcının kürsüde aday olarak konuşmasına müsaade edilmediği,

divan başkanının taraflı davrandığının ekte sunulan kayıtlarda görüleceği, led ekrandan diğer başkan adayının resimlerinin yansıtılarak yalnızca diğer aday çelenklerinin alana konulduğu, ekte turkuaz listenin tek sayfa olarak divana sunulduğu, dilekçelerin divan başkanınca uzun süre incelendikten sonra noter onaylı olmadığı belirtilerek parti tüzüğünün 46.4 maddesine aykırılığı iddiasıyla seçime diğer adayın listesi ile gidileceği kararı alındığı, Tüzüğün 46.4 maddesince o kongrede oy kullanma hakkına sahip delege listesinin %5'inin divan başkanı veya noterlikçe tevsik edilmiş imzasını taşıyan yazılı liste ile adaylık başvurusunun yapılabileceği, noterlik teşviki şartının bulunmadığı,

Tüzüğün 46.5 madde gereği adaylıktan çekilme ve itirazlar varsa, karara bağlanıp adaylıkların kesinleştirilmesi gerektiği herhangi bir itiraz olmaksızın divan başkanınca inceleme yapılarak hukuka aykırı şekilde listenin kabul edilmediği, Ermenek İlçe Kongresinde de divan başkanının koordinatör olarak görev yaptığı ve not onaylı dilekçe istemediği, bazı delegelerin kongre salonuna alınmadığının duyumlandığı ve delege listesinde memur olan kişilerin de yer aldığı, memur olan delegelerinin tespitinin gerektiği, bunun yanına tüzük gereği üst kurul delege sayısının 461. yedek delege sayısının ise 231 olması gerekirken karşı taraf 234 yedek delegenin oy pusulasına yazılarak parti tüzüğünün ihlal edildiği, divan başkanına yapılı itirazların divanca kayıt altına alınmadığı, tutanak tutulmadığı belirtilerek kongrenin iptaline ve itirazcın başvurusunun kabulü ile kongrenin yeniden yapılmasına karar verilmesini Başkanlığımızdan talep etmiştir."

GEREKLİ KARAR İSE ŞU ŞEKİLDE

Yapılan değerlendirmenin ardından Merkez İlçe Seçim Kurulundan şu karar alındı:

2820 Sayılı Kanunun 21. maddesine göre;

Siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe organları seçimleri ile il kongresi ve büyük konge delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekil yapılır. Seçim yapılacak büyük kongreyle il ve ilçe kongrelerinin toplantılarından en az on beş gün öne kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, büyük kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçi Kurulunun önceden belirleyeceği seçim kurulu başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kuru başkanına ilçede birden fazla ilçe seçim kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu başkanı iki nüsha olarak verilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri Günü saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdir yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlarda bildirilir.

Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle var noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları belirlenen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtil Bu evrakın aslı güvenli elektronik imza ile imzalıdır, fiziki olarak gönderilmez. diğer hususları onaylar.

Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gün önce siyasi partinin ilgili teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.(Uyanış)

İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak siyasi partinin ilgili teşkilatına gönderilir.

(Değişik: 28/3/1986 - 3270/7 md.) Kongrelerde yapılacak seçimler ilgili seçim kurulunun gözetimi ve denetiminde yapılır. Bu seçimlerin usul ve şekilleri ile seçimlerde kullanılacak oy pusulası ve listelerin tanzim tarzı siyasi partilerin tüzük ve kongre yönetmelikleri ile düzenlenir.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.... hükümlerine yer verilmiştir.

Yine Ak Parti tüzüğünde;

Madde 39 - İlçe ve il kongrelerinde, üst kademe kongresi için seçilmesi gereken sayıda asıl, bu miktarın yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır.

46.4 - (Değişik: 12.09.2015 günlü BKK. m.l) Partili her üye. yer kaydı aranmaksızın, kongrede yapılacak seçimlerde aday olabilir veya aday gösterilebilir. Ancak belde, ilçe veya il başkanlığına adaylık başvurusu, o kongrede oy kullanma hakkına sahip delege tam sayısının en az % 5'inin Divan Başkanlığı veya noterlikçe tevsik edilmiş imzasını taşıyan yazılı isteği ile yapılır. % 5'in hesabında kesirli sayılar tama iblağ edilir. Partiye üye olmayan kişilerin seçimle bir göreve gelmesi halinde bu kimseler Parti üyesi sıfatını kazanır. Bir kongre döneminde, alt kongrece bir teşkilat kademesinin zorunlu veya ihtiyari organlarına seçilen kişiler, aynı kongre döneminde üst kademe organlarına başkan adayı olamaz ve aday gösterilemez.

46.5 - Kongrelerde adaylık başvurusu, divan oluştuktan sonra belli edilmiş süre dolmadan divana yapılır. Divan başkanlığı, gündemin “seçimler" maddesinde veya daha önce aday başvurularının en son ne zamana kadar yapılabileceğini ilan eder ve ilan edilmiş saat gelince aday başvurulan için sürenin dolduğunu, varsa bu başvuruların derhal yapılması gerektiğini tekrar duyurur ve daha sonra yapılacak aday başvurularını işleme koyamayacağını ilan eder. Divan, aday başvurularını veriliş sırasına göre ayn ayrı okumak suretiyle kongre genel kurulunun bilgisine sunar. Adaylıktan çekilme ve itirazlar varsa, karara bağlayarak adaylıkları kesinleştirir. Kesinleşmiş adaylar, okunmak suretiyle duyurulur ve ayrıca salonda uygun yerde ilan edilir. Divan tarafından onaylı liste örneği ise. hazır bulunan seçim kuruluna verilir.

46.6 - Aday listelerinin kesinleşmesi için belli edilen süre içinde yapılacak yazılı çekilme beyanları, divanca kimlik tespiti ile tutanağa geçirilir ve hazırlanacak kesinleşmiş aday listesi tutanağında belirtilir. Adaylıkların kesinleşmesinin ilanından sonra ve seçim süresince yapılacak yazılı çekilme beyanları, sayım dökümde nazara alınmaz. Ancak bunlardan seçilenler olur ise. istifa etmiş sayılırlar.

46.7 - (Değişik: 01.02.2003 günlü KKK. m.6/a) Organ ve delege seçimleri liste yöntemine göre yapılır. Asıl ve yedek üye adaylarını gösterir şekilde “liste yöntemi" esasına uygun öneri yapılmamış ise. her organ ve delegelikler için yapılan ferdi adaylıklar tamamlanıp kesinleştirildikten sonra, divanca soyadı esasına göre çarşaf liste sıralaması yapılır. Sıralamanın hangi soyadından başlayacağı çekilecek kur'a ile belirlenir. Böylece her organ için yapılan adaylıklar, ayrı sütunlar halinde tek veya birden fazla sayfada sıralanır. İsimlerin yanına işaret konacak kare veya daire boşluklara yer verilir ve yeteri kadar çoğaltılır. Birer örneği divanca onaylı yeterli sayıdaki listeler, mühürlenmek ve oy pusulası olarak kullanılmak üzere, zarflarıyla birlikte yetkili seçim kuruluna teslim edilir.

46.8 - (Değişik: 01.02.2003 günlü KKK. m.6/b) Çarşaf liste uygulamasında oylar, seçim kurulunca mühürlü listedeki isimlerin yanında yer alan kare veya daire içi işaretlenerek, mühürlü zarfa konduktan sonra sandığa atmak suretiyle kullanılır, asıl ve yedekleri dahil, seçilmesi gereken sayıdan tazla veya yansından eksik işaretli oylar geçersizdir. Sayım döküm sonucu en çok oya göre yapılacak sıralama ile asıl ve yedekler belirlenir. Eşit oy halinde seçim kurulunca kur'a çekilir.... hükümlerine yer verilmiştir.

DOSYA MUHTEVİYATININ İNCELENMESİ NETİCESİNDE:

1- 12.09.2020 tarihinde yapılan Ak Parti Karaman Merkez İlçe Kongresinde oluşturulan divan başkanlığı tarafından tutulan kesinleşmiş aday listesi tutanağı ve bildiriminde yalnızca Feyzullah Tunç’a ait liste ile seçime geçildiği görülmüştür. İtirazcının adaylık başvurusuna yönelik olarak iddia edilen noksanlıklar nedeniyle divan başkanlığınca başvurularının kabul edilmemesine ilişkin kısmı açısından yapılan değerlendirmede. Parti tüzüğünde seçimlerin usulü, adaylık başvurusu, adaylık koşullan, adaylığın kabulü, kabul edilen adayların oy pusulalarının kabulü gibi hazırlık işlemlerini sonuçlandırmak kongre divanının görevi olarak belirtilmiş olup ilçe seçim kurulu başkanına bu konuda yasa tarafından görev yada yetki verilmediği ve bu nedenle tam kanunsuzluk halinden de Başkanlığımızca söz edilemeyeceği görülmekle bu yöndeki itirazın reddine.

2- İtiraz dilekçesinde belirtilen Feyzullah TUNÇ Başkanlığındaki tek liste ile yapılan ilçe kongresine ilişkin oy pusulasının üst kurul yedek üyeliğinde 231 delege ismi yer alması gerekirken 234 yedek üyenin yer aldığı yönündeki itirazın incelenmesi neticesinde ise üst kademe kongreleri için seçilmesi gereken sayıda asıl ve bu sayının yarısı kadar yedek delege seçileceği parti tüzüğü ve kongre yönetmeliği hükümlerince sabit olup Ak Parti Genel Merkezinden tüzük doğrultusunda hesaplanarak ilçe teşkilatlarına yapılan bildirimde üst kurul delege sayısının Karaman Merkez İlçe için 461 olduğu ve bu sayının yarısı kadar yedek üye belirlenmesi gerektiği, sandık sonuç birleştirme tutanaklarına göre üst delege yedek adaylarından tamamının 238 eşit oy aldığı, bu kapsamda Tüzüğün 46.8 maddesi gereğince eşit oy olması halinde seçim kurulunca kura çekileceği belirtilmiş ve Yüksek Seçim Kurulunun yerleşmiş uygulamaları ile benzer nitelikteki durumlarda almış olduğu emsal kararları doğrultusunda da seçim hukukunda ad çekme işleminin seçimin niteliği ve özelliği gereği en çok ve eşit oy alanlar arasında seçileni belirlemek için başvurulan yasal bir yöntem olduğu ve seçileni ilçe seçim kurulu başkanının kura çekerek tespit etmesi yönteminin seçim yasalarında da yer aldığı bilinmekle eşit oy alan 234 Yedek Üst Delege içerisinden 3 delegenin kura ile belirlenerek silinmesine ve kura esnasında tüm delegelerin hazır bulundurulmasında hukuki yarar görülmemesi nedeniyle işlemin listedeki yönetim kurulu başkanı Feyzullah Tunç huzurunda yapılmasına.

3-14.09.2020 günü saat 17:35'te çekilecek olan kura neticesinin onaylı nüshasının taranarak DYS üzerinden karar ekine kaydedilmesine dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-İtirazın Başkanlığımız yetkisinde bulunmayan DİVAN BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİNE YÖNELİK KISMI YÖNÜNDEN REDDİNE.

2-Üst Kurul Delegeliği için 461 asıl ve 231 yedek üye belirlenmesi gerekmekte iken eşit oy alan 234 yedek delege olduğundan YEDEK ÜYELER İÇERİSİNDEN 3 DELEGENİN KURA İLE BELİRLENEREK SİLİNMESİNE ve kura esnasında tüm delegelerin hazır bulundurulma ihtimali olmaması nedeniyle işlemin listedeki yönetim kurulu başkanı Feyzullah TUNÇ huzurunda yapılmasına.

3-3-14.09.2020 günü saat 17:35’te çekilecek olan kura neticesinin onaylı nüshasının taranarak DYS üzerinden karar ekine KAYDEDİLMESİNE.

4-Kararın Ak Parti Karaman Merkez İlçe Başkanlığına ve TALEBİ HALİNDE MUTERİZE TEBLİĞİNE,

5-Kura sonucunun tamamlanması ile Siyasi Parti İlçe Başkanlığına TEBLİĞİNE,

2820 Sayılı Kanun ve Parti Tüzüğü gereğince KESİN OLARAK KARAR VERİLMİŞTİR.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
24°
açık
Namaz Vakti 25 Eylül 2020
İmsak 05:11
Güneş 06:31
Öğle 12:44
İkindi 16:08
Akşam 18:47
Yatsı 20:02

Gelişmelerden Haberdar Olun

@