banner464

Belediye, Borçlarınızı Yapılandırdı

11.09.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde değişiklik kapsamında Karaman Belediyesi alacaklarına yapılandırma getiriyor. Karaman Belediyesi’nden yapılan açıklamada;

Belediye, Borçlarınızı Yapılandırdı

11.09.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde değişiklik kapsamında Karaman Belediyesi alacaklarına yapılandırma getiriyor. Karaman Belediyesi’nden yapılan açıklamada;

09 Ekim 2014 Perşembe 10:59
735 Okunma
Belediye, Borçlarınızı Yapılandırdı
6552 sayılı iş Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile alacakların yeniden yapılandırılmasına dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
-Yapılandırmadan yararlanmak için Kanunun yayımladığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgisine göre vergi dairesi veya belediyeye başvurulması gerekmektedir. Ayrıca; ilk taksitin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere, ikişer aydan dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Bir yılda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Taksitler kredi kartıyla da ödenebilecektir.
-Yapılandırmaya konu alacaklarla ilgili olarak açılmış olan davalardan vazgeçilmesi ve bu alacaklarla ilgili olarak daha sonra dava açılmaması, bu kararlar ile hükmedilmiş yargılarıma giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunların talep edilememesi ve yapılandırma sonrası oluşan dönem borçlarının da aksatılmadan ödenmesi şartlarında yapılandırmadan faydalanabilecektir.
-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasını düzenleyen 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakkı devam eden alacaklar için bu yapılandırma uygulanmayacaktır.
-Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı geçime zammı,
-Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları,
-Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının (1. Derece usulsüzlük, 2. Derece usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) yapılandırma kapsamında % 50’si ödendiği takdirde kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.
-31/12/2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verilmiş olan 120 Türk Lirasının (bu tutar dahil) altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir.
(9)Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımladığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili fıkralara göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3)On iki eşit taksit için (1,10),
4)On sekiz eşit taksit için (1,15),
Katsayı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
(11) Bu madde kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler halinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullandığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösterir makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu madde hükmüne göre katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.
(13) a) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre bu maddenin yayımlandığı tarih itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, bu madde kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca teclip edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde bu madde hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu madde hükümleri uygulanır.
b) Bu maddeden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, maddede yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi feri amme alacağı hesaplanmaz.
c) Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.
ç) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
(16) a) Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammından, 
b) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye kanunu kapsamında belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı feri (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacaklarından,
c)20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme zammı gibi feri (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacaklarından,
vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımladığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan alacaklar hakkında bu madde hükmü uygulanır. 


Son Güncelleme: 09.10.2014 11:00
Yorumlar