banner877

banner919

banner928

banner927

banner938

banner722

Karaman'da Erdem Derneği Basınla Buluştu

Karaman'da faaliyet gösteren Erdem Eğitim Sosyal Dayanışma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetimi, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptığı faaliyetleri kamuoyuyla paylaştı.

YEREL 18.12.2021, 14:13 18.12.2021, 14:17
452
Karaman'da Erdem Derneği Basınla Buluştu
banner762

Dernek binasında düzenlenen toplantıda 2007 yılında kurulduğunu ve 14 yıldır çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Dernek Başkanı Muhammed Çağlıyan şunları aktardı; "Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabii afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak için çaba gösteriyoruz. Bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi ve özgürlüklerinin korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunuyoruz. Ülke genelinde çevre bilincinin gelişmesi için her türlü eğitim çalışması yapmak proje hazırlıyoruz."

"Derneğimiz; aşağıda belirtilen amaçları, görev ve gayemize uygun olarak ilkelerimiz, çalışma esaslarımız ve anlayışımız doğrultusunda gerçekleştirmek düşüncesi ile 2007 yılı Mayıs ayında kurulmuştur. 14 yıllık kuruluş geçmişinde yapılan çalışmalar, Karaman ilinde toplumumuzun gelişmesine ve ahlaki alt yapısının iyileşmesine azımsanmayacak kadar katkı sağlayacak kalite ve güzelliktedir.

Bu çalışmaların bazılarından örnekler vermek gerekirse:

Namazla Diriliş Programları,

Kur’anla Diriliş Programları

Sahabe İklimi

82 İl 82 Sahabe Programı

Komşular Arası Diyalog Programı

Haftalık Tefsir ve Hadis Dersleri

EKE (Evde Karakter Eğitimi) Programı

Yaz Okulu Eğitimleri

Tekvando, Satranç, Masa Tenisi Eğitimleri

Hanımlar için Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma, Ezber ve Tecvid Dersleri

İl İçi-İl Dışı Teknik ve Kültürel Geziler

AMAÇLARIMIZ

1-İnsanlığın dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin birlik, beraberliğini sağlamak, sosyal, kültürel ve ahlaki açıdan geliştirmek, aralarında sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis etmek, kültür mirasımızın korunmasını sağlamak ve eğitim, bilim, kültür, sanat ve sportif alanlarda faaliyetler yaparak insanların eğitim ve öğretimine, toplumun altyapısının sağlıklı bir şekilde oluşumuna, kültürel zenginliğinin artmasına, ruhsal, bedensel, sağlıklı ve çevre bilincinin gelişmesine zeka ve duygusal zeka seviyesinin yükseltilmesine teknik donanım, bilgi ve görgülerinin artırılmasına katkıda bulunmak.

2-İlk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin eğitim ve öğretim imkanlarının zenginleştirilmesine katkıda bulunmak, örgün eğitim yanında yaygın eğitime yönelik çalışmalarla kültür düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak.

3-Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabii afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi ve özgürlüklerinin korunması için gerekli tüm girişimleri yapmak.

4-Ülke genelinde çevre bilincinin gelişmesi için her türlü eğitim çalışması yapmak proje hazırlamak, uygulamak ve aynı amaçlı uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yardım almak, yardım etmek.

5-Sporu geliştirmek ve sevdirmek için sporu öğretmek, yaymak, sporun ilgili dallarında bölgesel, ulusal, uluslararası karşılaşmalar düzenlemek, düzenlenen yarışmalara katılmak. Toplantı yapmak, amatör sporla ilgili tesisler kurmak. Gayrimenkul temin etmek, sporcu antrenör ve hakem yetiştirmek. Yetişmiş antrenörlerden ve sporculardan yararlanmayı sağlamak. Bu amaç için her türlü tasarrufu yapmak. Bu konuda bilimsel çalışma yapmak, toplantılar düzenlemek, projeler hazırlamak. Taşınır ve taşınmaz alabilmek ve satabilmek. Geziler, kermesler, yardım toplantıları düzenlemek. Üyelerin eş ve çocuklarının başarılı sporcuların spor yapabilmesi için sportif araç, gereç ve diğer gereksinimleri sağlamak. Gerektiğinde kulüp bünyesinde ücretli antrenörler ve kişiler çalıştırılabilmek. Kulüp bünyesinde yardıma muhtaç öğrenci sporculara burs verilebilmek. Okul, kulüp, ilgili spor kuruluşları ile işbirliği sağlamak.

GAYEMİZ

Dinimizin ve kültürümüzün güzel gördüğü temel ahlaki özellikleri taşıyan insanlarla; açıklık, verimlilik, üretkenlik niteliklerine sahip kurumlarla; erdemli, ahlaklı, dayanışmacı bir toplum üzerinden; huzurlu, güvenli, yaşanabilir bir dünyanın imar ve inşasına çalışan bir dernek olmak.

GÖREVİMİZ

Dernek olarak, insanımızı tarihiyle, değerleriyle ve insanlıkla yeniden buluşturmak için; dinimizden, tarihimizden, kültürümüzden ve insan zenginliğimizden kaynaklanan potansiyelimizin ortaya çıkarılması çabalarına; üretip, geliştireceği model, ürün ve projelerle katkı sağlamak.

İLKELERİMİZ

Dinimizin gözettiği temel maslahatları (din, can, mal, akıl ve nesil emniyeti) ikame etmek,

 İslami değerleri temel ilkeler olarak merkeze almak; yerel değerleri gözetmek ve evrensel birikimi önemsemek.

Tevhid, adalet, özgürlük,  hikmet, ibadet, ahlak, istişare, kardeşlik, ümmet,  düşünce, gibi kavram ve olguları önemsemek; düşünce ve tasavvur dünyasını bunlar üzerine inşa etmek.

Bütün içinde yer alan farklılıklara ve farklı düşüncelere karşı saygılı olmak.

Tanımlamaktan çok tanımaya, anlatmaktan çok anlamaya dayalı bir yaklaşımı esas almak.

İnandığımız değerleri toplumsallaştırmak. Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve sorunun taraflarıyla çözüm üretmeye çalışmak.

Eğitimde ve çalışmalarda sürekliliği esas almak.  Değerlerimizi istikrarlı bir şekilde eğitim yoluyla yaygınlaştırmaya çalışmak.

İnsanımıza yeryüzünün imarı ve neslin ıslahı sorumluluğunu kazandırmak.

Derneğin amacını ve çalışmalarını ilimiz içinde ve dışında yaygınlaştırmak.

Eminlik, katılımcılık, birleştiricilik, fedakârlık, çalışkanlık, hasbilik, gönüllülük, hoşgörü, meşruluk, açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi ilkelerle kurumsallaşmak.

Ehliyetin ve liyakatin esas alındığı kurumsal bir önderlik yaklaşımına göre hareket etmek. Kurumsal meşvereti esas almak.

Dernek  ilkelerini benimseyen gönüllüler ile bir aidiyet bilinci geliştirmek ve nitelikli insanlardan oluşan bir yapılanmayı hedeflemek.

İnsan merkezli ve medeniyet eksenli bir yapılanma anlayışına göre hareket etmek.

Siyasetle ilgili ve fakat siyaset üstü bir anlayışla gelişmeleri okumak.

Ümmet çatısı altında her türlü ırki, mezhebi, meşrebi, mesleki ve kültürel farklılıkları gözeten bir hassasiyet oluşturmak.

İslam’ın esasına ve insanın fıtratına muhalif her tür siyasi oluşumun dışında ve karşısında bulunmak.

ÇALIŞMA ESASLARIMIZ

Paylaşımı esas almak ve ortak tecrübeleri yaygınlaştırmak.

Tarihi mirastan kopmadan, gelecekle ilgili uygulanabilir projeler ortaya koymak.

Bireyi, aileyi, toplumu ve çevreyi bir bütünlük  içinde değerlendirmek.

Tüm çalışmalarda insan fıtratını dikkate alarak, tedriciliğe riayet etmek.

Planlı, programlı ve sistematik çalışma yaklaşımına göre hareket etmek.

Polemikçi yaklaşımlardan uzak durmak ve proje merkezli üretkenliği önemsemek.

Yeniliklere açık olmak, dinamik olmak, değişime ve gelişime ayak uydurmak.

Hizmet içi çalışmalara ve gelişmeye önem vermek.

Prensiplerde mutabakat sağlanan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

İç ve dış iletişime önem vermek. Denetim mekanizmaları oluşturmak.

Medeniyetimizin değerlerini ortaya çıkarıp; bunları insanlığın hizmetine sunmak.

Çalışmalarda kısa, orta ve uzun vadeli planlamalara göre hareket etmek.

Tüm faaliyetlerde raporlamayı, ölçme değerlendirmeyi, arşiv oluşturmayı ve süreç içinde verileri kullanarak geliştirmeyi esas almak.

ANLAYIŞIMIZ

Eğitimi ve daveti öncelemek. İrşat ve tebliğ faaliyetlerine önem vermek.

Organizasyon ve yapılanma çalışmalarına hız vermek. Koordinasyon için birliktelik zeminlerini çoğaltmak ve sürekli geliştirmek.

Düşünceye ve felsefi altyapı oluşturma çalışmalarına gereken önemi vermek.

Yürütülmekte olan kadın ve aile, evde karakter eğitimi, yaz kursları, gençlik çalışmaları ve organizasyonları vb. çalışmalarına öncelik tanıyarak, sürekliliğini sağlamak.

Ekonomik anlamda kaynak oluşturma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık vermek. Mevcut kaynakları verimli bir şekilde ve yerinde kullanmak. Yatırım yapılacak alanları baştan iyi tespit etmek.

Yazılı, sözlü, görsel yayınlar üretmek ve yaygınlaştırmak.

Eğitimlerde teorik aktarımların yanında pratik uygulamalara ve etkinliklere yer vermek. (Turnuvalar, geziler, kamplar, kermesler, ziyaretler, filmler, yarışmalar,  vb.) Yaz okulları, spor okulları, hitabet, diksiyon kursları, kompozisyon, yazı, makale çalışmaları gibi organizasyonlara süreklilik kazandırmak. Dil kurslarıyla insanımızın etkin dil öğrenimine katkıda bulunmak.)

Proje Geliştirme Ekibi, Stratejik Planlama Birimi, Araştırma-Geliştirme Birimleri, Kurumsal Gelişim Ekibi, Takip ve Denetleme Birimleri gibi heyetler oluşturmak.

İl sınırlarına hapsolmamak. Güzel ve verimli uygulamaların tespitinde ve modellenmesinde ülkeye ve dünyaya açılarak, her türlü birikim ve tecrübeden istifade etmek.

Amaçlarımızın gerçekleştirilmesi ve özellikle gençlere genelde Karaman halkına daha iyi hizmet verebilmek için  dernek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına iki proje sunduk. Bu projelerden biri Erdem Kitap Kahve Projesi diğeri fiziksel aktivite ve spor alanında Sen Yoksan Bir Eksiğiz Projesi.

Erdem Kitap Kahve Projemiz İle 2600 kitaplık bir kütüphane, sinema ve konferans salonu, sanat ve müzik atölyesi ile gençlere hizmet vermeye çalışıyoruz. Ayrıca santranç, masa tenisi ve Kur-anı Kerim kursu verilmekte. Erdem Kitap kahveye günlük ortalama 30 kişi ders çalışmak ve kitap okumak için gelmektedir.

Sen yoksan bir eksiğiz projesi kapsamında ise oluşturulan spor salonunda koşu bandı, kondisyon bisikleti, çalışma istasyonu, dambıl ve bar seti, crosfit ve tırmanma halatı ile gençlerimize spor imkanı sunulmakta ve  haftada üç gün tekvando kursu verilmektedir. Tekvandoya şu an için 15 kişi katılmaktadır. Spor salonunu günlük 15 kişi spor yapmak için kullanmaktadır. Yine masa tenisi ve bilardo ile geçlerin spor yapmasına imkan verilmektedir.

Bu projeler kapsamında yapılan her türlü faaliyetler ücretsiz olarak sunulmaktadır."

Konuşmaların ardından Çağlıyan ve dernek üyeleri, basın mensuplarına dernek binasını gezdirdi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Namaz Vakti 24 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Gelişmelerden Haberdar Olun

@