banner464

Bayram Uysal’dan Esnafa Önemli Duyuru!

Yanında Sigortalı Çalıştıran Esnaf ve Sanatkarlara İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Önemli Duyuru!

Bayram Uysal’dan Esnafa Önemli Duyuru!

Yanında Sigortalı Çalıştıran Esnaf ve Sanatkarlara İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Önemli Duyuru!

02 Temmuz 2016 Cumartesi 13:14
1005 Okunma
Bayram Uysal’dan Esnafa Önemli Duyuru!

Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal, Yanında en az bir sigortalı çalıştıran esnaf ve sanatkarlar tehlike sınıfına bakılmaksızın 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamına girdiğini belirterek şunları söyledi:
 
“Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Yürürlük” başlıklı 38’inci maddesi uyarınca,  kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, aynı Kanunun 6’ncı maddesi kapsamında “iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma veya üstlenme” yükümlülüğü 01/07/2016 tarihi itibariyle başlayacaktır.

Bununla birlikte gerekli eğitimleri almak şartıyla (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç); ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 01/07/2016 tarihi itibariyle başlayacak olan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bir kısım iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafın yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin akabinde 08/07/2015 tarihli ve 57 sayılı,
 
Bunun yanı sıra, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikler hariç) üstlenmek isteyen  işveren veya işveren vekillerinin, eğitimi nereden ve nasıl alacakları, eğitim için nereye ve ne zaman başvuracakları, sınav ve sertifikalandırmanın  nasıl yapılacağı ile buna  ilişkin diğer hususlar 31/12/2015 tarihli ve 92 sayılı,

Ayrıca; 6331 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca oda, birlik ve federasyon yönetim kurullarının karar almak suretiyle genel sekreterleri, bahsi geçen Kanun ve Yönetmelikte öngörülen eğitimleri tamamlamak kaydıyla, ondan az çalışanı bulunan oda, birlik ve federasyonlarda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) yürütmek üzere işveren vekili olarak görevlendirilebileceklerdir.
Bahsi geçen eğitimler Anadolu Üniversitesi tarafından belirli aralıklarla tekrarlanmakta olup; başvuru şartları ile eğitim programına ilişkin detaylı bilgiler http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/14/isveren-ve-isveren-vekili-icin-is-sagligi-ve-guvenligi adresinde yer almakta ve hali hazırda 24 Haziran 2016 tarihine kadar başvuru yapılabilmektedir.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11’inci maddesi ile, bu Kanun’a dayanılarak hazırlanan ve 18/06/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi uyarınca işverenin, acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirme ve her zaman hazır bulunmalarını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak 29/07/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İlk Yardım Yönetmeliği”nin 19’uncu maddesi uyarınca da iş sağlığı ve güvenliği kapsamında işverene;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,
bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
 
Bu kapsamda; Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü’nden alınan 04/05/2016 tarihli ve 381700-799-E.14618 sayılı yazıda; Genel Müdürlüklerince 26 ilde 35 İlk Yardım Merkezi ile ülke düzeyinde ilk yardım eğitimi vermek suretiyle kursiyerlere “İlk Yardımcı Sertifikası” verdikleri ve Türk Kızılayı bünyesinde ilk yardım eğitimi veren merkezlere ait bilgilerin www.ilkyardim.org.tr adresinde yer aldığı belirtilerek, işverenlere ait bu yükümlülüğün yerine getirilmesini teminen işbirliği yapılması talep edilmiştir.
 
6331 sayılı Kanun uyarınca, Kanun’un 11’inci maddesinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, işveren hakkında aynı Kanun’un 26’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası (2016 yılı her bir yükümlülüğe aykırılık için en az 1.301.-TL) uygulanabileceğinden, isteyen meslek kuruluşları ile işveren konumunda bulunan esnaf ve sanatkarların yerelde bulunan “İlk Yardım Merkezi” ile irtibata geçerek bu eğitimleri almaları mümkün bulunmaktadır.
 
Esnaf ve sanatkarlarımıza önemle duyurulur.”

Son Güncelleme: 02.07.2016 15:48
Yorumlar