Kasten öldürme suçu, bir başkasının hayatına bilerek ve isteyerek son verilmesidir. Kasten öldürme suçu TCK’nın ikinci kısmında kişilere karşı suçlar kategorisinde hayata karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. TCK madde 81’ de bu suçun temel hali 82. maddesinde ise nitelikli hali yer almaktadır.

TCK md. 81’e göre; ‘’ Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır’’ kanun hükmü gereğince basit şekilde kasten öldürme suçunu işleyen bir faile verilecek ceza müebbet hapis cezasıdır. Kasten adam öldürme suçunda mağdur, olay öncesinde yaşayan bir insan olmalıdır. Suçun işlenebilmesi için kastın varlığı aranır. Yani bilerek ve isteyerek birinin yaşamına son verilmesi gerekir. Kişinin kasten öldürmeye yönelik eyleminin neticesinde ölümün gerçekleşmiş olması gerekir. Ölüm başka bir sebep ile gerçekleştiyse kasten adam öldürme suçu oluşmaz. Bu durumda fail, sadece teşebbüsten ceza alacaktır. Çünkü adam öldürme suçu kendisi sebebiyle neticelenmemiştir. Kasten öldürme suçunun; tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kadına karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla, bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle, kan gütme saikiyle, töre saikiyle, işlenmesi ise suçun nitelikli halini oluşturur ve cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Bir kişiyi ihmali davranışla öldüren kişi de kasten adam öldürme suçu neticesinde cezalandırılır. Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi halinde, ihmal suretiyle işlenen icrai bir suçtan bahsedilir. Kasten insan öldürmenin ihmali davranışlar işlenmesi, kasten öldürmenin daha az cezayı gerektiren halidir. TCK’nın 83. maddesinde;

“(1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, gerekir.

(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine on beş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hâllerde ise on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir” şeklinde düzenlenmiştir. Bu ceza indirimlerini yapmak mahkemenin takdirindedir. Mahkeme olayın oluş şekli, özellikleri, failin kastının yoğunluğu vb. gibi nedenlerle hiçbir indirim yapmadan da karar verebilir. Suçun bu şekilde işlenmesi de kasten adam öldürmenin hukuki anlamıyla aynıdır. İhmalen adam öldürme suçuna örnek vermek gerekirse ; bir hemşire, hastanın yaşaması için bir ilacı hastaya vermez ve hasta bu sebepten dolayı ölürse suç meydana gelmiş olacaktır. Tüm bunlardan bahsettikten sonra meşru müdafaadan bahsetmemek olmaz.

TCK m. 25'e göre, bir kişinin gerek kendisine gerekse başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen yahut gerçekleşmesi pek muhtemel olan haksız bir saldırıyı defetmek amacıyla somut olayın özelliklerine göre saldırı ile orantılı bir fiil işlenmesine meşru müdafaa denilmektedir. Bir saldırı bulunmalıdır. Bu saldırı haksız olmalıdır. Saldırı meşru savunma ile korunabilecek bir hakka yönelik olmalıdır. Bu hakkın, kişinin kendisine veya bir başkasına ait olması arasında fark yoktur. Saldırı ile savunma eş zamanlı bulunmalıdır. Savunma zorunlu olmalıdır. Zorunluluk ile kastedilen husus, failin kendisine veya başkasına ait bir hakkı koruyabilmesi için savunmadan başka imkânının bulunmamasıdır. Savunma saldırana karşı olmalıdır. Saldırı ile savunma arasında oran bulunmalıdır. Meşru müdafaa hali hukuka uygunluk nedeni sayıldığı için bu durumda kişiye ceza verilmemektedir.

Kasten adam öldürmede görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi'dir. Kasten adam öldürme suçunun temel şeklinin dava zamanaşımı süresi 25 yıldır. Ancak kasten adam öldürme suçunun nitelikli halinde dava zamanaşımı süresi ise 30 yıldır.