Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunumuzun Özel Hükümler başlıklı 2. kitabının, Kişilere Karşı Suçlar başlıklı 2. kısmının, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlıklı 2. bölümü içerisinde 86. ve devamı maddelerde düzenlenmiştir. Suçun konusunu mağdurun acı verilen bedeni ya da ruhsal varlığı oluşturmaktadır. Yani sırf bedensel acı değil ruhsal acı bile verilse kasten yaralama suçu oluşmaktadır.  Bir kimseye sopayla vurmak, bir kimseyi bıçaklamak, bir kimseye “ölüme yakın bir şekilde” zarar vererek korkutmak gibi suçlara örnek verebilirim.

Kasten yaralama suçu; basit kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu olarak ikiye ayrılır.

 Türk Ceza Kanunumuzun 86. maddesine Göre: "Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü yer alır. Türk Ceza Kanunumuzun 86/2. Maddesine göre ise "Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz." Hükmü yer alır. Ancak 2. Fıkradaki fark basit yaralamanın şikayete bağlı bir suç olmasıdır. Türk Ceza Kanunumuzun 86/3. Maddesine göre ise Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla,

f) Canavarca hisle işlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır." hükmü yer almaktadır. Devamı maddelerde ise neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu ve cezası açıklanır. Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz. Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz. Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır. Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan on iki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise on iki yıldan “on sekiz” yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Peki kasten yaralama suçunu kaç yıl içerisinde dava edebiliriz ?

Kasten yaralama suçunun şikayete tabii hali olan, kasten yaralamanın mağdurun üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebildiği halinde şikayet süresi 6 aydır. Bunun dışında kasten yaralama suçunda şikayet olmadığı için dava zamanaşımına kadar dava açılabilir. Kasten yaralama suçu açısından dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.  Sekiz yıl içerisinde dava açabilirsiniz.