Tehdit ne demektir?

Vikipedia’ya göre tehdit, bir kimseye yönelik saldırı gerçekleştireceğinden bahsetmek olan, hürriyete karşı bir suç ve ya hayata, bilgiye, her türlü faaliyete, çevreye ve/veya mülkiyete zarar verme potansiyeline sahip ve tehlike oluşturacağını işaret eden doğal veya insan yapımı olay, birey, tüzel varlık veya eylem.

Bu suçla korunan hukuki değer, kişilerin huzur ve sükûnudur.

Tehdit suçu TCK’nın “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının “Hürriyete Karşı Suçlar” başlıklı yedinci bölümünde 106. maddede düzenlenmiştir. İlgili maddede tehdit suçunun hem temel haline hem de cezayı ağırlaştıran nitelikli haline yer verilmiştir.

“TCK md.106/1– Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.”

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit ile ilgili örnek bir yargıtay kararında da bahsedildiği gibi, “…Tehdit fiilli, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur. Fiilin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir. Ayrıca tehdidin somut olayda muhatap üzerinde etkili olması şart değildir. Bu nedenle mağdurun korkup korkmadığının araştırılması gerekmez.” (Y. 4. CD, 2006/3183 E., 2007/7194 K., 24.09.2007 T.) tehdidin somut olarak faaliyete geçirilmesi önemli değildir. Yine de tehdit suçu oluşmuş olur.

CMK’nın 253/1-a,b maddelerindeki düzenlemeye göre tehdit suçunun TCK m.106/1 maddesindeki şekli uzlaştırmaya tabidir. Yani TCK’nın 106/1 maddesinde düzenlenen basit tehdit şikayete tabi iken; TCK’nın 106/2 maddesinde düzenlenen nitelikli tehdit şikayete tabi değildir.

Mağdur, tehdit edildiği vakit tehdit eden kişiye karşı şikayet yoluna başvurur ise tehdit edildiğini de kanıtlamalıdır. Tehdit suçuna maruz kalan kişi tehdit içeren söz ya da yazıları ispatlamalıdır. Kişinin tehdit içeren mesajını vs. sunmalıdır.

Mağdur, aynı zamanda fail tarafından tehdit edilmiş ise tehdit nedeniyle tazminat davası açma hakkına sahiptir. Hâkim, saldırı teşkil eden olayın her durumunu ve tarafların ekonomik durumlarını da dikkate alarak ödenecek olan tazminat miktarını takdir edecektir. Tazminat davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.